Når er det inngått en bindende avtale?


Avtaler inngås i en rekke ulike former. I mange tilfeller inngår partene en forhandling, hvor det er flere runder med tilbud, avvisning av tilbud og mottilbud. Hva skal til for at det foreligger en bindende avtale i slike tilfeller, når partene ikke har avtalt noe konkret bindingstidspunkt i forkant?

Avtalefrihet og formfrihet

To sentrale utgangpunkt i avtaleretten er prinsippene om avtalefrihet og formfrihet. Avtalefrihet innebærer at enhver kan inngå avtale med hvem man vil, med det innholdet man vil. Formfrihet innebærer at en avtale kan inngås på hvilken form man vil. For eksempel skriftlig, muntlig, eller gjennom partenes faktiske handlinger.  

Muntlig avtale var klart bindende – samboer måtte dele eiendommen 50/50

Muntlig avtale var klart bindende – samboer måtte dele eiendommen 50/50

Samboerparet hadde inngått muntlig avtale om 50/50-fordeling av eiendommen ved et eventuelt samlivsbrudd. Da de gikk fra hverandre oppstod det uenighet.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/samboer-var-bundet-av-muntlig-avtale-matte-dele-eiendommen-50-50-ved-samlivsbruddet/

Enighet om vesentlige vilkår

Prinsippene om avtalefrihet og formfrihet innebærer at det er mulig å inngå bindende avtale gjennom forhandlinger, selv om ikke alle forhold er avklart og undertegnet avtale ikke foreligger. Høyesteretts praksis viser at det avgjørende i slike tilfeller er at partene har blitt enige om de vesentlige vilkårene i avtalen.

Erstatningskrav ved kontraktsbrudd – når kan jeg ha krav på det?

Erstatningskrav ved kontraktsbrudd – når kan jeg ha krav på det?

Har du erstatningskrav på når avtalen du har inngått ikke overholdes av selger? For å ha erstatningskrav må det for det første foreligge et mislighold.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/erstatningskrav-kontraktsbrudd/

Hva er det som utgjør de vesentlige vilkårene i avtalen

Et eksempel fra rettspraksis på at bindende avtale ble ansett inngått på bakgrunn av forhandlinger, og uten at alle forhold var avklart, er Rt. 1998 s. 946. I denne saken var partene uenige om hvorvidt de hadde inngått en bindende avtale om aksjekjøp. Høyesterett fant at «partene var enige om prisen på aksjene, overdragelse av og kjøpesummen for den leiligheten Hermansen disponerte, frafallelse av retten til pensjon og andre krav mot selskapet, en garanti for selskapets balanse […] og fremtidig bruk av navnet Frode Hermansen AS». Dette var de vesentlige punktene i avtalen, og bindende avtale var dermed inngått.

Hva som utgjør de vesentlige punktene i avtalen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men generelt vil realytelsen og dets innhold, pris og overtakelsestidspunkt være vesentlige punkter.

Hva gjør du hvis du mener det foreligger en bindende avtale

Dersom du mener du har inngått en bindende avtale og ønsker å fullbyrde avtalen, vil innboforsikringen ofte dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler