Tvist om foreldreansvar og samvær når barnet bor i utlandet


Etter samlivsbruddet var mor og far uenige om hvem som skulle ha foreldreansvaret, samt hvordan samværene skulle gjennomføres. Tingretten konkluderte med at mor skulle ha foreldreansvaret alene, samt at far og datter skulle ha samvær med beskyttet tilsyn i 16 timer per år. Far var ikke enig i avgjørelsen, og anket derfor saken til lagmannsretten.

samvær

Sakens bakgrunn

Da samlivet tok slutt ble partene enige om at barnet skulle ha fast bosted hos mor, far skulle ha samvær og de skulle ha delt foreldreansvar. Kort tid etter samlivsbruddet ble imidlertid forholdet mellom foreldrene vanskelig, og faren så barnet lite. Et år etter samlivsbruddet flyttet barnet og moren til Østerrike. Moren hadde ikke innhentet samtykke fra far til flytting, og faren visste derfor ikke at datteren hans hadde flyttet til et annet land. Som følge av dette anmeldte mor far for barnebortføring, samt tok ut stevning for Oslo tingrett med påstand om samvær etter rettens skjønn. 

Tingretten konkluderte med at mor skulle ha foreldreansvaret alene, mens far hadde rett til samvær med beskyttet tilsyn i 16 timer per år. Far var imidlertid uenig i dommen, og anket derfor saken til lagmannsretten. 

Foreldreansvar

Den som har foreldreansvaret har ansvaret for å ta viktige beslutninger i barnets liv. Etter barneloven § 35 (2) er utgangspunktet felles foreldreansvar når samlivet mellom mor og far opphører. Skal en forelder tilkjennes foreldreansvaret alene må det foreligge særlige grunner som tilsier at en slik løsning vil være det beste for barnet.

I vurderingen av om det skulle gjøres unntak fra utgangspunktet om felles foreldreansvar, la lagmannsretten vekt på at far hadde hatt en vedvarende negativ holdning til mor. Videre la retten vekt på at foreldrene har hatt liten kontakt og at fars atferd tydet på at han ikke hadde tilstrekkelig vilje eller evne til å samarbeide om barnet. Dette gjør at et nødvendig samarbeid om foreldreansvar er vanskelig. Lagmannsretten konkluderte derfor med at mor skulle ha foreldreansvaret alene. 

Samvær

Partene var enige om far og datter skulle ha samvær. De var imidlertid uenige om omfanget av samværene, herunder om de skulle finne sted i Norge, og om de skulle gjennomføres med beskyttet eller støttet tilsyn.

Avgjørelse om samvær skal først og fremst rette seg etter hva som er til det beste for barnet. Lagmannsretten la derfor vekt på barnets uttalelser. Barnet ønsket ikke å treffe faren mer enn fire ganger i året, samt at noen andre voksne skulle være til stede under samværene. Videre la retten vekt på at far til tider var aggressiv og snakket nedlatende om mor. Lagmannsretten konkluderte derfor med at far og datter skulle ha samvær med beskyttet tilsyn i 16 timer per år. Samværene skulle gjennomføres i landet barnet bor. 

Kan en norsk domstol pålegge samvær med tilsyn for et barn som bor i utlandet?

Når retten pålegger samvær med tilsyn skal det fastsettes nødvendige vilkår for samværet. Dette betyr at retten må fastsette detaljer om tid og sted, samt hvem som skal føre tilsyn. Det er imidlertid vanskelig å oppfylle disse kravene til spesifikasjon i saker der samvær skal gjennomføres i utlandet. Spørsmålet i denne saken var dermed om lagmannsretten kunne pålegge samvær med tilsyn, uten å fastsette de nødvendige vilkårene for samværet.

Hvis samvær ikke kan pålegges med tilsyn for barn som bor i utlandet, vil det ikke bli noe samvær. Dette vil være i strid med barnets beste og retten til familieliv. Lagmannsretten mente derfor at det var grunn til å tolke spesifikasjonskravene innskrenkende, og at de dermed kunne pålegge samvær med tilsyn. 

Sakskostnader

Far ble fritatt fra å betale sakskostnader i tingretten, men dømt til det i lagmannsretten. Dette er uvanlig i en barnesak. Vilkåret for å bli fritatt sakskostnader er at det foreligger tungtveiende grunner. Lagmannsretten hevdet at det var gode grunner til å prøve saken i tingretten, men at det ikke var god grunn til å anke saken. Det forelå dermed ikke tungtveiende grunner for å frita faren fra å betale sakskostnader i lagmannsretten.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.