Foreldreansvaret


For foreldre som har felles barn og har gått gjennom et samlivsbrudd, er utgangspunktet at foreldrene har foreldreansvaret sammen, jf barneloven § 35 andre ledd.

Foreldreretten – både en rett og en plikt

Foreldreretten er ikke bare en rett, men også en plikt til å ta avgjørelser for barnet i de personlige forhold som faller inn under foreldreansvaret, jf barneloven § 30.

Avgjørelser som faller inn under foreldreansvaret er blant annet økonomiske avgjørelser, avgjørelser om medisinske inngrep og behandling, valg av skole og utdanning, medlemskap i foreninger og idrettsklubber, navnevalg og innmelding i trossamfunn. Dersom foreldrene har felles foreldreansvar skal disse avgjørelsene tas i fellesskap.

Det er viktig at også barnet skal involveres i beslutningene, og barnets stemme skal bli hørt, jf barneloven § 31.

Avtalefrihet om foreldreansvaret

Foreldrene kan sammen avtale en annen løsning en felles foreldreansvar, jf barneloven § 34 annet ledd.

Dermed står foreldrene selv fritt til å avtale ulike former for fordeling av foreldreansvaret. Problemet oppstår når det er uenighet om hvordan foreldreansvaret skal fordeles.

Osloadvokatene vant saken – barna fikk fast bosted med faren

Osloadvokatene vant saken – barna fikk fast bosted med faren

I en ferie ble ikke samværet gjennomført som avtalt og samværet var sporadisk og begrenset. Far tok ut sak for at barne skulle ha fast bosted hos ham.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fast-bosted-barn-advokat/

Særlige grunner for å ha foreldreansvaret alene

Et annet viktig unntak fra hovedregelen om felles foreldreansvar er at en av foreldrene kan få ansvaret alene dersom det foreligger særlige grunner for det.

Når retten skal finne ut om det finnes slike særlige grunner for at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene, er det først og fremst hva som er det beste for barnet som skal vektlegges.

Ved vurderingen av barnets beste er det en sterk antagelse at den beste løsningen er at foreldrene har delt foreldreansvar. Det er dermed bare unntaksvis at en foreldre tildeles hele foreldreansvaret når dette ikke blir avtalt.

Samlet kreves det altså spesielle og sterke grunner for å ta fra en forelder del i foreldreansvaret. Det kan ses på som et spørsmål om den ene forelderen har forhold ved seg som gjør at vedkommende er uegnet til å ta del i foreldreansvaret.

Mor fikk foreldreansvaret alene

I en sak for Høyesterett i 2011 kom retten til at mor skulle bli tildelt foreldreansvaret for parets to sønner alene. Høyesterett la særlig vekt på at paret hadde store problemer med å samarbeide. Samarbeidsproblemene skyldtes i stor grad faren.

Retten slo også fast at barna skulle ha samvær med far, da dette ville være til det beste for de to barna.

Viktig med samarbeid i fremtiden

I saker hvor det er uenighet om fordelingen av foreldreansvaret må foreldrene i stor grad forholde seg til hverandre i fremtiden. De vil fortsatt ha et felles barn. Derfor må de ha kontakt og samarbeide, også i fremtiden.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Osloadvokatene har lang erfaring med saker om foreldreansvar. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag, og vi hjelper alltid våre klienter å undersøke om de kan ha dekning til kostnader gjennom forsikringer eller andre tiltak som fri rettshjelp.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler