Forbud mot diskriminering i arbeidsforhold


Likestillings- og diskrimineringsloven skal fremme likestilling og hindre diskriminering jf. § 1. Loven skal særlig bedre kvinners og minoriteters stilling. Hvilke rettigheter har du hvis du blir utsatt for diskriminering i et arbeidsforhold?

Mange diskrimineringsgrunnlag

§ 6 første ledd lyder slik:

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Det er følgelig svært mange forskjellige forhold som kan være grunnlag for diskriminering. I § 29 sies det uttrykkelig at disse diskrimineringsgrunnlagene gjelder for alle sider av et arbeidsforhold.

Forbud mot trakassering

Etter § 13 gjelder det et forbud mot trakassering på grunn av forhold som er nevnt i § 6 (se over) og forbud mot seksuell trakassering. Hva som er seksuell trakassering defineres i tredje ledd. Det gjelder for alle former for uønsket seksuell oppmerksomhet. I tillegg må denne oppmerksomheten ha som «formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». Oppfatningen til den som er blitt utsatt for trakasseringen vil bli tillagt stor vekt i slike saker.

Arbeidsgivere skal forhindre og forebygge trakassering

Etter sjette ledd skal arbeidsgivere jobbe aktivt for å forebygge og forhindre trakassering. Forebygging gjøres bl.a. ved å utarbeide retningslinjer for varsling av trakassering. Etter forarbeidene er det ikke en plikt til at arbeidsgiver faktisk har forhindret trakasseringen, det er tilstrekkelig at det har blitt gjort et forsøk. I forarbeidene uttales det også at den som føler seg trakassert ikke skal måtte bevise at trakasseringen faktisk har skjedd.

Lovlig forskjellsbehandling

I enkelte tilfeller kan det likevel være lovlig å forskjellsbehandle. Det er regulert i § 9. For at forskjellsbehandling likevel skal være lovlig må tre vilkår være oppfylt.

  1. For det første må forskjellsbehandlingen ha et saklig formål.
  2. For det andre må forskjellsbehandling være nødvendig for å oppnå formålet.
  3. For det tredje må ikke forskjellsbehandlingen være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

I arbeidsforhold er det i tillegg et vilkår etter andre ledd at forskjellsbehandling bare er tillatt hvis den egenskapen som er grunnlaget for forskjellsbehandling har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Osloadvokatene – Gjengjeldelse ved varsling i arbeidsforhold

Osloadvokatene – Gjengjeldelse ved varsling i arbeidsforhold

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Ved slik varsling skal man ikke bli utsatt for gjengjeldelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/gjengjeldelse-ved-varsling-i-arbeidsforhold/

Lik lønn for likt arbeid

Etter § 34 skal kvinner og menn innenfor samme virksomhet ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Hva som er arbeid av lik verdi må avgjøres etter en helhetsvurdering. Her vil bl.a. kompetanse, anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold være relevant å ta med i vurderingen. Har du mistanke om at det foregår diskriminering ved lønnsfastsettelsen kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelse av lønn jf. § 32.

Omvendt bevisbyrde

Etter § 37 skal diskriminering «anses å ha skjedd hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd». I forarbeidene er det uttalt at det det må være holdepunkter eller indikasjoner på at diskriminering har skjedd. Det skal imidlertid ikke legges for høye krav til dette. Det er ikke nødvendig med sannsynlighetsovervekt. Så lenge det finnes slike holdepunkter eller indikasjoner er det opp til den ansvarlige å bevise at diskriminering likevel ikke har skjedd. Hvis det etter endt bevisførsel fremdeles er uklart om det har skjedd diskriminering, skal den som påstås å ha diskriminert, bære risikoen for det.

Erstatning og oppreisning ved diskriminering

Har du blitt utsatt for ulovlig diskriminering kan du kreve oppreisning og erstatning etter § 38. I arbeidsforhold er arbeidsgiver erstatningsansvarlig uavhengig av om arbeidsgiver kan bebreides for diskrimineringen eller ikke. Erstatning skal settes til det økonomiske tapet arbeidstakeren har hatt, mens oppreisning skal vurderes konkret og fastsettes etter skjønn.

Bruk advokat ved diskriminering!

Har du blitt utsatt for diskriminering eller trakassering på jobb er det lurt å kontakte en advokat. Advokaten bistår deg og står for all kontakt med arbeidsgiver og/eller den som har diskriminert deg. Osloadvokatene har mange års erfaring med arbeidsrett! Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler