Vern mot gjengjeldelse 


En arbeidstaker som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har rett til å varsle om forholdene.

Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2-4.
Mange av de som har varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har opplevd at dette har ført til negative konsekvenser for dem i etterkant. For å sikre at dette ikke skjer ble det i 2007 innført et vern for arbeidstakere mot gjengjeldelse.

Skal varsles forsvarlig

Det følges av arbeidsmiljøloven at arbeidstaker må varsle ”forsvarlig”. Dette innebærer et krav til hvordan arbeidstaker varsler om de kritikkverdige forholdene. Hva som vil utgjøre en forsvarlig varsling vil bero på en konkret vurdering. Det vil blant annet ha betydning om arbeidstakeren velger å varsle internt eller utad. Ofte skal det mindre til for at en varsling utad anses uforsvarlig, da dette vil kunne skade virksomheten.

Vernet mot gjengjeldelse

En arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er vernet mot gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven § 2-5. Dette innebærer at visse reaksjoner i etterkant av varslingen er forbudt. Vernet mot gjengjeldelse etter varsling omfatter både formelle og uformelle sanksjoner. Formelle sanksjoner som er forbudt vil for eksempel være en oppsigelse eller avskjed som blir meddelt arbeidstakeren som følge av varslingen. Mer uformelle sanksjoner som faller inn under forbudet vil for eksempel kunne være endring i arbeidsoppgaver, omplassering osv. Typisk for de uformelle sanksjonene er at disse kan være vanskelig å dokumentere, og dermed vanskelig å vinne frem med i en rettssak mot arbeidsgiver.

Oppreisning

En arbeidstaker som er blitt utsatt for gjengjeldelse i etterkant av varsling om kritikkverdige forhold vil kunne ha krav på oppreisning fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver er ansvarlig uavhengig skyld. I tillegg til oppreisning vil arbeidstaker kunne kreve erstatning hvor vilkårene for dette er tilstede.

Varslingsretten

Arbeidsmiljøloven § 2-4 angir at arbeidstakere har rett til å varsle ved ”kritikkverdige forhold”. Dersom det har skjedd straffbare forhold vil dette klart utgjøre et kritikkverdig forhold som gir grunnlag for varsling. Forhold ved arbeidsmiljøet vil også kunne være kritikkverdig, slik som for eksempel mobbing av en ansatt osv. For at varslingsretten skal være reell er det viktig at arbeidsgiver tilrettelegger for varsling og/eller utarbeider retningslinjer for varsling på arbeidsplassen. Tilrettelegging for varsling vil kunne bidra til at varselet behandles på en forsvarlig måte.

Har du spørsmål om gjengjeldelse og varslingsplikt?

Kontakt Osloadvokatene

Relaterte saker:

Utestengt fra arbeidsplassen?
Mobbing på arbeidsplassen