Feil opplysninger om bilens kilometerstand og garanti kan være hevingsgrunn


Hvor går grensen mellom ny og brukt bil? Mange forbrukere blir møtt med løfter av bilselgere om garantier og kilometerstand. Nyere saker fra domstolene viser at det blir slått hardt ned på dersom løftene fra selger ikke viser seg å være sanne.

mislykket båtkjøp, kjøper fikk heve bilkjøpet, gjeldsbrev, pant, innkreving,trafikkskade, advokater i oslo, osloadvokater, osloadvokatene, familieadvokater, eiendomsadvokater, arbeidskontrakter, kontrakter, arbeidsforhold, permittert jobb, oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader sykdom, nav, navavslag, vold, voldsoffer, voldsoffererstatning, bistandsadvokat, voldsoffer, voldsoffererstatning, yrkesskade, jobbskade, arbeidsulykke, trafikkslade, trafikkulykke, kollisjon, bil, bil, næringslokale, utestående fordringer, lån,, avtale, muntlig avtale, forbruker, håndverker, bevisbyrde

«Ny bil»

Mannen skulle ha ny bil og kjøpte el-bilen Citröen C-Zero fra 2012. Selger opplyste at bilen var helt ny og hadde en kilometerstand på 160 km. I tillegg ble den hentet fra en autorisert Citroen-forhandler i Tyskland. I en telefonsamtale før kontraktsinngåelsen presiserte kjøperen at han ønsket en ny bil, noe bilforhandleren i Norge bekreftet at han ville få.

Ved levering var imidlertid kilometerstanden på 897 km. Bilen hadde vært registrert på en tysk bilforhandler i nærmere fem måneder før salget. Det var dermed et solid avvik mellom forespeilet og faktisk kilometerstand. 

Konkret avvik fra det avtalte

Tingen, eller bilen i denne aktuelle saken, vil ha en mangel dersom den avviker fra det som er avtalt, heter det i forbrukerkjøpsloven § 16 bokstav a), jf. § 15.

Avviket i kilometerstand var høyt og representerte en klar mangel, ifølge Høyesterett. Selger kunne blant annet ikke henvise til konkrete distanser bilen hadde vært brukt i og det fremsto sannsynlig at bilen hadde vært brukt som demonstrasjonsbil i Tyskland.

I tillegg var det misvisende å operere med en «gjenværende nybilgaranti på 5 år og 50 000 km». Dette fordi garantien begynte å løpe ved førstegangsregistrering. Denne fant sted i Tyskland en tid før kjøpet og hvor garantien er to år. Det var dermed en selvstendig mangel at bilen var registrert fem måneder før kjøpsavtalen ble inngått.

Samlet sett forelå det flere hevingsbetingede mangler ved bilen som mannen hadde kjøpt.

Det er verd å merke seg at dersom avtalen ikke hadde regulert den omtvistede feilen, oppstiller forbrukerkjøpsloven § 16 bokstav b) og c) noen alternative grunnlag for mangelvurderingen. I denne såkalte abstrakte mangelsvurderingen må man holde den leverte tingen opp mot kravene som stilles i § 15 a-g. Typisk vil dette være om varen samsvarer med eller avviker fra det tilsvarende ting vanligvis blir brukt til. 

Vi erfarer at det kan være en flytende overgang mellom den mer konkrete vurderingen av mangel etter avtale og den mer abstrakte mangelsvurderingen. Da kan det være nødvendig med bistand fra advokat for å hjelpe deg med å komme inn på riktig hjemmel for kravet ditt.

Lavere terskel for heving

Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan man heve kjøpet av bilen dersom mangelen(e) ikke er «uvesentlige». Lovens vilkår markerer en noe lavere terskel for å heve kjøpet sammenlignet med kjøp hvor begge parter opptrer som privatpersoner.

Temaet for vurderingen er ifølge Høyesterett om kjøperen etter en helhetsvurdering må ha rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten, også hensett til hva som fremstår som en adekvat reaksjon på kontraktsbruddet. I noen tilfeller må kjøper nøye seg med prisavslag eller mildere reaksjoner mot selger. Attpåtil er det et alternativ for selger å tilby omlevering eller retting, men ingen av disse mulighetene var aktuelt her.

Hensynet til selger ble ikke utslagsgivende i dette tilfellet. Avgjørende vekt synes å bli lagt på at bilen ikke var eller fremstod som «ny»:

Jeg mener de foreliggende mangler samlet sett ikke kan anses som uvesentlige, og legger avgjørende vekt på at bilen var markedsført og solgt som «ny». De fleste nye biler er riktignok kjørt noen kilometer i forbindelse med kjøring inn og ut fra utsalgssted og forflytting eksempelvis fra tog eller skip til biltrailer. Det er likevel uomtvistet at markedet priser nye biler høyere enn brukte biler selv om bilene for øvrig har tilnærmet samme egenskaper og forventet levetid. Det har med andre ord en egenverdi at bilen tidligere ikke er benyttet privat eller som demonstrasjonsbil, formodentlig fordi en ny bil eliminerer usikkerhet knyttet til tidligere bruk og dessuten gir en følelse av «eksklusivitet og komfort». Bøkestads forventninger til disse sidene ved kjøp av en ny bil ble ikke innfridd.

Forbrukeren fikk etter dette hevet kjøpet av bilen.

Osloadvokatene hjelper deg i bilsaken. Ta kontakt med oss.

Osloadvokaten ser at forbrukere er en prioritert gruppe i rettsutviklingen og har et sterkt vern. Vi har ekspertise på saker som gjelder manglende og uriktige opplysninger når du har kjøpt bil.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.


Relaterte artikler