Hva betyr utleggsforretning - og når kan jeg be om det?


Hva gjør du om noen skylder deg penger og ikke betaler? Du har fått en dom på at pengene skal betales og kravet er forfalt til betaling.

Du tar kontakt med namsfogden og blir fortalt at saksbehandlingstiden for tiden er ca 3 måneder. Det eneste den som skyldner deg penger eier, er en båt som du har hørt skal legges ut for salg. Du er redd for at pengene og eventuell sikkerhet skal forsvinne mens saken er til behandling hos namsfogden. Blir motparten kjent med at du ønsker å få sikret kravet er du redd for at båten blir solgt!

Hurtig behandling av utleggsforretning

De færreste er kjent med at det finnes muligheter for å kunne be om hurtigere behandling av en utleggsforretning. Det kan begjæres at en utleggsforretning underlegges hastebehandling. Utleggsforretning kan gjennomføres med det som kalles unnlatt foreleggelse og varsel i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-6 (3) ledd og 7-10 (1) ledd. Etterkommes begjæringen kan namsfogden sikre kravet ditt med utleggspant/utleggstrekk etter kun noen dager!

Når utleggspantet er stiftet i båten og tinglyst, kan det etter 14 dager begjæres tvangssalg med unnlatt varsling om henting av båten. Det anmodes om at båten «straks» hentes av namsfogden uten at saksøkte forhåndsvarsles i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 8-14 (2) ledd.

Bestemmelsene om unnlatt varsel/foreleggelse har betydelige likhetstrekk. Det stilles krav om at fullbyrdelsen vil bli vesentlig vanskeliggjort hvis saksøkte forhåndsvarsel/forelegges. Og det stilles videre krav om en begrunnelse for anmodningen.

Ligger forholdene til rette for det  og – i dette eksemplet- båten blir funnet og sikret av namsmannen, kan tvangssalgsprossen være påstartet innen ca. 1 måned etter begjæring om utlegg.

Bruk advokat i slike saker

Både advokater og privat personer opplever at det kan være vanskelig å vite hva og hvordan man skal gå frem i en sak som dette. Ta kontakt med advokat med erfaring fra slike saker for å finne frem til den riktige fremgangsmåten og den raskeste veien til en løsning.

Har du spørsmål om raskere utleggsforretning?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Har du lånt bort penger?
Har du penger utestående?