Som kjøper av varer og bolig har du undersøkelsesplikt


Ved å unnlate å undersøke varen eller boligen du kjøper kan dette medføre at du mister mangelskrav du ellers kunne gjort gjeldende.

Hvilke situasjoner har du som kjøper en undersøkelsesplikt? Hvilke krav har du eventuelt mot kjøper dersom du har forsømt din undersøkelsesplikt.

Undersøkelsesplikt ved kjøp av varer

I kjøpsloven skilles det mellom undersøkelse før og etter kontraktsinngåelse. I utgangspunktet stilles det ikke krav til deg som kjøper at du foretar undersøkelse av tingen før du kjøper den. Dette modifiseres imidlertid ved at du kan ha en plikt til å foreta undersøkelse før kontraktsinngåelse dersom selger har oppfordret deg til det. Dersom du unnlater å undersøke tingen Om selger har oppfordret deg til å undersøke, og du ikke gjør det, kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende mot selger i etterkant av kjøpet, dersom feilen ville blitt oppdaget under en aktsom forundersøkelse.

Hva med når jeg bor på andre siden av landet?

Dette gjelder likevel ikke dersom du hadde en rimelig grunn til å la være å undersøke tingen. En rimelig grunn til å la være å undersøke tingen er for eksempel at du bor på andre siden av landet i forhold til selgeren av en bruktbil. I en slik situasjon vil du kunne ha mangelskrav i behold . Selv om selger har oppfordret deg til å foreta en undersøkelse av bilen før kontraktsinngåelsen.

Etter kontraktsinngåelsen har du som kjøper av en vare en plikt til å undersøke den. Forsømmelse av plikten har ingen direkte rettsvirkninger, men leder til at reklamasjonsfristen begynner å løpe før du faktisk har foretatt en undersøkelse.

Undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Selv om det ikke følger direkte av avhendingslova har du som kjøper av bolig en plikt til å foreta undersøkelse før kontraktsinngåelse. Dette blir du også oppfordret til av selger gjennom prospekter og visning. Ved en slik undersøkelse pålegges man en aktsomhetsplikt. Dette betyr at dersom feilen ved boligen ville blitt oppdaget under en aktsom undersøkelse kan du ikke kreve at selger skal være ansvarlig for feilen. Denne aktsomhetsplikten kan variere ut i fra individuelle forutsetninger. En person med særlig sakkyndighet blir pålagt en strengere undersøkelsesplikt enn andre.

For å ha alle mangelskrav i behold er altså utgangspunktet at du må foreta en aktsom undersøkelse av boligen. Dersom du ikke undersøker boligen før kontraktsinngåelse kan du ha mangelskravene i behold dersom det forelå en rimelig grunn for at det ikke ble foretatt en undersøkelse.

Selgers opplysningsplikt

Selv om du som kjøper pålegges en undersøkelsesplikt er det primære at selgeren må overholde sin opplysningsplikt. Selgers opplysningsplikt går med andre ord foran kjøpers undersøkelsesplikt. Bakgrunnen for dette er at selger kjenner eiendommen eller varen bedre enn kjøper, og det er derfor lettere for selger å gjøre kjøper oppmerksom på svakheter enn det er for kjøperen å oppdage dem på egen hånd. Du kan lese mer om hva selger har en plikt til å opplyse om i denne artikkelen.

Osloadvokatene hjelper deg

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved den varen eller boligen du har kjøpt. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister. Vi vil også innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Har du spørsmål om undersøkelsesplikt og rettigheter?

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Fikk millionerstatning for museskader
Husk undersøkelsesplikten på visning av bolig