Tilbakeholdt betaling var avtalebrudd


Nylig vant Osloadvokatene en sak for tingretten. Vår klient hadde ikke brutt sin opplysningsplikt ved salg av bolig, og kjøper kunne derfor ikke holde tilbake deler av kjøpesummen.  

advokat, særeie

Kjøper tilbakeholdt betaling

Vår klient solgte et hus fra 1870 for 3 200 000 kr, men deler av kjøpesummen ble tilbakeholdt av kjøper. Kjøper mente han hadde rett til å tilbakeholde betaling på grunn av fukt på bad og i kjellerleilighet, selv om boligen ble solgt «som den er». Spørsmålet for retten var om kjøper hadde grunnlag for å tilbakeholde deler av kjøpesummen ved overtakelse av boligen.

Kjøper kan tilbakeholde betaling når selger har brutt opplysningsplikten

Det følger av loven at selv ved «som den er»-kjøp, vil det foreligge en mangel dersom selger har gitt feil eller manglende opplysninger om eiendommen. I denne saken mente kjøper at selger ikke hadde overholdt sin plikt til å opplyse om viktige forhold ved boligen, nemlig fukten, og at det derfor forelå en mangel.  Dersom en selger bryter opplysningsplikten, har kjøper, ifølge loven, rett til å tilbakeholde de deler av kjøpesummen som er tilstrekkelig for å rette opp i mangelen. Kjøper mente i denne saken at veggene måtte rives og sjekkes, og holdt derfor tilbake 265 000 kr.

Manglende opplysninger må ha «innvirket på avtalen»

For at det skal foreligge en mangel i slike tilfeller, må selgeren ha kjent til forholdene, og det må dreie seg om opplysninger kjøper måtte kunne regne med å få. I tillegg er det et krav om at det har innvirket på avtalen at opplysninger ikke ble gitt.

I denne saken var det klart at selger kjente til fuktforholdene, og retten mente at dette var opplysninger selgeren måtte kunne regne med å få. Retten mente likevel at det ikke var sannsynlig at manglende opplysninger om fukt hadde virket inn på avtalen. Det forelå dermed ingen mangel knyttet til brutt opplysningsplikt.

I vurderingen ble det særlig vektlagt at kjøperen gjorde lite for å undersøke forholdene, og at det var ventelig med mangelfull drenering, og dermed fukt, i et så gammelt hus.

Resultatet

Ettersom det ikke forelå en mangel ved brutt opplysningsplikt, anså retten den tilbakeholdte betalingen som et avtalebrudd. Vår klient hadde derfor krav på å få utbetalt tilbakeholdt beløp, samt forsinkelsesrenter.

Saksomkostninger

Når man vinner en sak, slik selgeren her gjorde, har man i utgangspunktet krav på full erstatning for sine
sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første ledd. Kostnadene dekkes av den tapende part.

Advokat dekket av forsikringen

I saker med fast eiendom har man krav på å få dekket kr 100 000 fra sin boligforsikring og det gjelder uansett hvor man har forsikring. Vi ordner med dette for de vi bistår. Dermed kan man få advokatbistand for kr 124 000 og bare betale egenandel med kr 24 000. Dette er til stor hjelp i slike saker.

Hva kan Osloadvokatene hjelpe til med?

Vi anbefaler alle å løse kjøpsrettslige tvister med hjelp av en advokat. Vi i Osloadvokatene har erfarne advokater som står klare til å bistå i kjøps- og eiendomssaker.