Selgeren har rett til å rette feil og mangler på en vare du har kjøpt


Selgerens rettingsadgang betyr at selgeren kan rette feil og mangler på en solgt vare for egen regning. Men ikke ubegrenset.

Retting betyr at selgeren kan rette feil og mangler for egen regning.

Hvilken lov kommer til anvendelse på kjøpet?

I kjøpsforhold har rettebeføyelsen en slags dobbeltstilling; på den ene siden kan kjøperen kreve at selgeren skal rette feil og mangler for egen regning. På den annen side kan selgeren ha rett til å tilby retting. Den juridiske virkningen av at selgeren tilbyr retting, er at kjøperen ikke kan kreve andre misligholdsbeføyelser, for eksempel prisavslag eller heving. De øvrige misligholdsbeføyelsene suspenderes altså så lenge retting er aktuelt. Et viktig spørsmål i denne sammenheng blir således hvor lenge selgerens retteadgang foreligger.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven opererer begge med misligholdsbeføyelsen retting dersom det foreligger en mangel ved tingen. Kjøpsloven kommer til anvendelse dersom kjøpet er mellom to næringsdrivende parter eller to private parter, typisk et kjøp gjennom finn.no.

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der selgeren opptrer i næringsvirksomhet, mens kjøperen er en forbruker. I slike tilfeller skal loven gi forbrukeren en særlig beskyttelse mot den presumptivt sterkere parten,- den næringsdrivende.

Selgerens rettingsadgang

Utgangspunktet er som nevnt at selgeren i alle kjøpsforhold har rett til å foreta retting, jf. kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 29. En forskjell mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er imidlertid at forbrukeren har en valgrett mellom omlevering og retting, så lenge omlevering ikke påfører selgeren «urimelige kostnader».  Denne valgretten har ingen paralleller i kjøpsloven.

«Vesentlig ulempe» for kjøper 

Selgerens adgang til å rette feil og mangler gjelder ikke ubegrenset. For kjøp som reguleres av kjøpsloven, bortfaller rettingsadgangen dersom rettingen påfører kjøperen «vesentlig ulempe» eller dersom det foreligger «risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren». I forbrukerforhold vil rettingsadgangen bortfalle dersom rettingen ikke kan skje «uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren», jf. forbrukerkjøpsloven § 30 første ledd.

Hva som vil utgjøre en «vesentlig ulempe» i kjøpslovgivningens forstand, kan vanskelig besvares entydig. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Høyesterett har oppstilt noen sentrale momenter i vurderingen:

  1. Kjøperens behov for tingen. Vil kjøperen påføres tap som følge av at han må unnvære tingen mens reparasjon pågår? Kan kjøperen disponere en erstatningsting i reparasjonstiden?
  2. Hvor lang tid vil medgå til retting? Etter forbrukerkjøpsloven vil rettingsadgangen bortfalle dersom ikke rettingen skjer «innen rimelig tid».
  3. Gjentatte utbedringsforsøk? Har selgeren foretatt gjentatte og resultatløse reparasjoner, kan dette i seg selv medføre at rettingen er til «vesentlig ulempe» for kjøperen. I forbrukerkjøp er det lovfestet at selgeren kun har anledning til å foreta to retteforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner, jf. § 30.
  4. Påføres kjøperen utgifter som følge av rettingen? Retting skal ikke gjennomføres dersom det er en «risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren». Er kjøperens medvirkning en forutsetning for at retting skal kunne finne sted, må kjøperen altså være trygg på at han får sine utgifter dekket av selgeren. Er han ikke det, bortfaller selgerens rettingsadgang.

Har du spørsmål om selgerens mulighet til å rette feil og mangler?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler
Oppdaget mangler på bolig etter tre år