Renter kan påløpe uten særskilt hjemmel


Tradisjonelt har oppfatningen i norsk rett vært at renteplikt bare foreligger dersom det er et særskilt grunnlag for dette. Denne oppfatningen tok Høyesterett avstand fra i dommen inntatt i Rt. 2002 s. 71. Dommen innebærer at du nå kan få erstatning for rentetap uten at dette er fastsatt i avtale, lov eller annet rettsgrunnlag.

Saken gjaldt spørsmålet om plikt til å betale renter av erstatningsbeløpet for tiden før påkrav. Dersom en slik renteplikt forelå ville skadelidte bli tilkjent 40 000 kroner i tillegg til det opprinnelige erstatningsbeløpet.

Renter må betales

Høyesterett la til grunn at det i dag er en «allmen oppfatning -også utenfor kommersielle forhold- at rådighet over penger og annen likviditet har en pris, og at det derfor i økende grad både kreves renter av pengefordringer, og erkjennes at renter må betales».

Kreditor (skadelidte) måtte således få en rentegodtgjørelse (avsavnsrente) utmålt etter prinsippene for erstatning. Renten ble satt til det tap kreditor hadde hatt ved at han ikke hadde fått disponert over pengene som den andre parten skyldte.

Avsavnsrenter

Kredittrenter og forsinkelsesrenter vil alltid være nærmere regulert i avtale eller lov. Avsavnsrenter, som er rentekompensasjon i tilfeller av utilsiktet kreditt hvor betingelsene for forsinkelsesrenter ikke er oppfylt, vil derimot hvile på et mer sammensatt og usikkert grunnlag.

Avsavnsrenter vil med andre ord påløpe der det normalt er uaktuelt med kredittrenter (fordi det ikke foreligger noen avtale), og for en annen periode enn forsinkelsesrentene (som påløper etter forfall).  Avsavnsrenter skal altså tilkjennes i perioden før kravet er forfalt og forsinkelsesrenten begynner å løpe.

Avsavnsrenten vil normalt bli fastsatt på grunnlag av bankens innskuddsrente.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om påløpte renter?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Nå kan du bli registrert i et gjeldsregister
Hva må jeg tenke på ved utforming av gjeldsbrev