Privat skifte eller offentlig skifte ved dødsfall? 


Etter et dødsfall må det tas stilling til om det skal foretas et privat skifte eller offentlig skifte. Hvilken skifteform som passer best varierer.

Arvingene må bestemme seg innen 60 dager etter dødsfallet for hvorvidt det skal være privat skifte eller offentlig skifte. Fristen på 60 dager kan forlenges ved behov.

Privat skifte

Et dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig. Ved et privat skifte utfører arvingene eller en testamentsfullbyrder arbeidet med skiftet.

En forutsetning for at skiftet kan foretas privat er at gjenlevende ektefelle eller minst en av de øvrige arvingene overtar fullt ansvar for avdødes gjeldsforpliktelser. Før gjenlevende ektefelle og/eller arvingene bestemmer seg for at skiftet skal foretas privat er det derfor viktig å få en oversikt over boets eiendeler. Oversikt over boets eiendeler kan man få ved å be retten utstede formuesfullmakt eller bankboksfullmakt. Med slike fullmakter kan man få opplysninger fra avdødes bank om avdødes innskudd. Dersom avdøde antas å ha fordringer utestående hos andre kreditorer enn banken kan det være viktig å utstede et preklusivt proklama. Et preklusivt proklama innebærer at kreditorene oppfordres til å melde sine krav innen en viss frist. Krav som ikke meldes innen fristen bortfaller.

Skifteattest

Etter at arvingene har bestemt seg for at skiftet skal foretas privat vil det bli utstedt en skifteattest. Skifteattesten gir de som har overtatt gjeldsansvaret rett og plikt til å gjennomføre skiftet. Ved gjennomføringen av skiftet skal midlene fordeles i henhold til reglene i arveloven og et eventuelt testament.

Offentlig skifte

Ved et offentlig skifte utføres skiftet av retten. Normalt sett oppnevnes det en bobestyrer ved offentlig skifte. Bobestyreren får da ansvaret for å forvalte boets eiendeler. Et offentlig skifte kan begjøres av ektefelle, arving etter arveloven eller en som i testamentet er tilsagt en vesentlig del av boets midler. Den som begjærer offentlig skifte må stille sikkerhet for bobehandlingen.

Advokatens råd

Hvilken skifteform som passer best varierer. De fleste velger å skifte privat. Ved tillit og enighet mellom partene vil normalt dette foretrekkes.

Å forestå et skifte vil imidlertid kunne være tidkrevende. Mange opplever også at det er vanskelig å komme til enighet om fordelingen av boets midler. Dersom skiftet viser seg å bli konfliktfylt vil offentlig skifte kunne være den beste løsningen.

Ved valget av skifteform er det videre viktig å huske på at et offentlig skifte vil kunne være kostbart. I tillegg vil et offentlig skifte kunne trekke ut i tid.

Mange engasjerer advokat i forbindelse med et privat skifte. Advokaten fungerer da som en fullmektig, og forestår skiftet for arvingene. Dette kan spare arvingene for både konflikter og tidkrevende arbeid. Videre vil det kunne være mindre kostbart og mer effektivt enn et offentlig skifte.

Har du spørsmål om privat skifte eller offentlig skifte i arvesak?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Heidi Kristin Åsvang
Epost: aasvang@advokat.no eller telefon 930 01 850

Relaterte saker: 

Du bør utpeke en testamentfullbyrder
Overta dødsbo som uskifte? Eller bør det skiftes?