Overgrep under samvær


Hva skal til for at retten tror på at far utsetter barna for vold eller overgrep?

Hva gjør du dersom du mistenker at samværforelderen utsetter barna for vold eller overgrep under samvær?

Overgrep under samvær

Som forelder har du plikt til å beskytte barnet ditt mot vold og overgrep. Dette følger blant annet av reglene om foreldreansvar i barneloven § 30. Dersom du er bekymret for at samværsforelder utsetter barnet for vold eller overgrep under samvær, så kan du holde tilbake barnet fra samvær.

Utgangspunktet er at alle rettens avgjørelser og vurderinger skal gjøres ut fra hensynet til barnets beste, jf. barneloven § 48. Det innebærer at det i saker som gjelder barn hvor det er mistanke om at barnet utsettes for vold eller overgrep, så skal det gjelde et noe lavere beviskrav enn i vanlige saker for retten. I forarbeidene til barneloven så står det at det kan være tilstrekkelig med mindre enn 50 % sannsynlighet.

Bakgrunnen for dette er at retten aldri skal treffe en avgjørelse som kan medføre risiko for at et barn utsettes for vold eller overgrep. Retten kan likevel ikke legge vekt på enhver påstand om vold eller overgrep. De må i en viss utstrekning kunne underbygges med noen form for bevis. Dette kan være uttalelser fra skole, barnehage, dokumenter fra barnevernet, helsesøster eller uttalelser fra barnet selv.

Når retten skal vurdere påstandene om vold og overgrep, så er det et sentralt poeng for retten om de har blitt fremsatt i en konflikt mellom foreldrene. Dersom retten kommer frem til at en forelder har kommet med falske påstander om vold og overgrep, vil dette kunne anses som foreldrefiendtlighet. En forelder som utviser foreldrefiendtlig atferd kan risikere å tape saken sin i retten. At noen foreldre bevisst fremsetter falske påstander gjør at retten ofte er svært kritiske til påstander som ikke kan underbygges med bevis.

Det vil alltid være fornuftig å rådføre seg med en advokat dersom man har bekymringer om at den andre forelderen utsetter barna for vold eller overgrep.