Overgrep under samvær


Hva gjør du dersom du mistenker at samværforelderen utsetter barna for vold eller overgrep under samvær?

advokater i oslo, osloadvokater, osloadvokatene, familieadvokater, eiendomsadvokater, arbeidskontrakter, kontrakter, arbeidsforhold, permittert jobb, oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader sykdom, nav, navavslag, vold, voldsoffer, voldsoffererstatning, bistandsadvokat, vold, oppreisningserstatning, nødverge

Overgrep og vold under samvær

Som forelder har du plikt til å beskytte barnet ditt mot vold og overgrep. Dette følger blant annet av reglene om foreldreansvar i barneloven § 30. Dersom du er bekymret for at samværsforelder utsetter barnet for vold eller overgrep under samvær, så kan du holde tilbake barnet fra samvær.

Barnets beste

Utgangspunktet er at alle rettens avgjørelser og vurderinger skal gjøres ut fra hensynet til barnets beste, jf. barneloven § 48. Det innebærer at det i saker som gjelder barn hvor det er mistanke om at barnet utsettes for vold eller overgrep, så skal det alltid gjelde et noe lavere beviskrav enn i vanlige saker. I forarbeidene til barneloven så står det at det kan være tilstrekkelig med mindre enn 50 % sannsynlighet. Beviskravet er altså lavt i saker der barn blir utsatt for vold eller overgrep.

Bakgrunnen for dette er at retten aldri skal treffe en avgjørelse som kan medføre risiko for at et barn utsettes for vold eller overgrep. Retten kan likevel ikke legge vekt på enhver påstand om vold eller overgrep. De må i en viss utstrekning kunne underbygges med noen form for bevis. Dette kan være uttalelser fra skole, barnehage, dokumenter fra barnevernet, helsesøster eller uttalelser fra barnet selv.

Foreldrekonflikt

Når retten skal vurdere påstandene om vold og overgrep, så er det et sentralt poeng om retten har blitt fremsatt i en konflikt mellom foreldrene. Dersom retten kommer frem til at en forelder har kommet med falske påstander, vil dette kunne anses som foreldrefiendtlighet. En forelder som utviser foreldrefiendtlig atferd, kan risikere å tape saken sin i retten. At noen foreldre bevisst fremsetter falske påstander gjør at retten ofte er svært kritiske til påstander som ikke kan underbygges med bevis.

Hva kan vi hjelpe med?

Det vil alltid være fornuftig å rådføre seg med en advokat dersom man har bekymringer om at den andre forelderen utsetter barna for vold eller overgrep. Vi har mange erfarne advokater som står klare til å hjelpe deg.