Osloadvokatenes aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven


Regjeringen har fremmet et lovforslag om åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven er ennå ikke trådt i kraft.

Osloadvokatene er ikke omfattet av loven. Det vil si at Osloadvokatene ikke er pålagt å publisere eller gjennomføre en aktsomhetsvurdering, men Osloadvokatene tar menneskerettighetene og sin rolle som advokatselskap meget alvorlig og offentliggjør derfor sin aktsomhetsvurdering her.

Kort om Osloadvokatene

Osloadvokatene AS har som visjon å løse sine klienters juridiske problemer. Selskapet er bygget opp av fire ulike faggrupper som er familie-, erstatning-, kontrakt- og eiendomsgruppen. Hver gruppe har en fagleder. Det overordnede ansvaret for selskapet ligger hos Managing Parter, Arne Heiestad.

Osloadvokatene sin oppbygning og struktur gjør at det er tydelige og klare kommunikasjonslinjer og stor faglig kompetanse.

Viktigheten av grunnleggende menneskerettigheter

I møte med utfordringer, både under levering av advokattjenester og ellers, legger de grunnleggende menneskerettighetene rammen for Osloadvokatenes arbeid. To grunnleggende konvensjoner er FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Etter konvensjonene har alle mennesker en iboende verdighet og deres umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred.

Faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettighetene

Osloadvokatene har i sin aktsomhetsvurdering ikke avdekket noen negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene som følge av vårt arbeid.

Potensielle negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene ligger først og fremst i at Osloadvokatenes arbeid er å fremme folks rettigheter gjennom juridisk bistand. I tilfeller der en slik rett går på tvers av andres menneskerettigheter vil det kreve faglig dyktighet i å identifisere problemstillingen og i å finne en løsning som ikke går på bekostningen av menneskerettighetene.

Osloadvokatene arbeider mye med saker hvor individer har et rettskrav mot staten. I slike saker er Osloadvokatenes rolle å fremme individets rettigheter og deres iboende menneskerettigheter. Dette fører til at Osloadvokatene ofte er en forkjemper for individers menneskerettigheter og i mindre grad møter på situasjoner hvor en klients krav går på bekostning av menneskerettighetene.

Visjoner og verdier for Osloadvokatene – vi hjelper deg i juridiske saker

Visjoner og verdier for Osloadvokatene – vi hjelper deg i juridiske saker

Visjoner og verdier for Osloadvokatene er å løse dine problemer når de oppstår. Osloadvokatene er til for å løse dine juridiske problemer.

osloadvokatene.no/om-osloadvokatene/laer-om-oss/visjoner-og-verdier/

Retningslinjer og rutiner

Osloadvokatene har som mål å løse våre klienters juridiske problemer. Dette oppnår Osloadvokatene ved å ha fokus på faglig kvalitet og ved bruk av dyktige advokater.

Osloadvokatene holder de grunnleggende menneskerettighetene i sentrum av sin arbeidsutførelse. Dersom et oppdrag for våre klienter kan medføre potensielle konsekvenser som bryter med de grunnleggende menneskerettighetene vil dette snarest rapporteres til nærmeste leder og/eller managing partner.

Tiltak for å begrense negative konsekvenser

Osloadvokatene har tre tiltak for å begrense muligheten for negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene. Vår viktigste resurs er de ansatte og deres kompetanse. Derfor er Osloadvokatenes tre tiltak de følgende:

  1. Fokus
  2. Bevisstgjøring
  3. Tydelige rapporteringskanaler

 

Vi tror at gjennom fokus, bevisstgjøring og tydelige rapporteringskanaler vil mulighetene for at Osloadvokatene fører til negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene være minimale.

Osloadvokatene vil fortløpende vurdere de gjeldene situasjoner som oppstår og i hvilken grad tiltakene oppnår den ønskede effekten.

Har du spørsmål om Osloadvokatenes aktsomhetsvurdering?

Ta kontakt med oss på telefon eller mail.