Osloadvokatene fikk stanset at skyldner rømte utenlands med to millioner kroner


Vi representerte nylig en klient som hadde utført håndverkertjenester for et selskap, men hvor selskapet nektet å betale. Selskapet skyldte kr. 2 000 000,- og var eid av utenlandske borgere, hvor disse var satt i midlertidig glattcelle i påvente av utvisning fra Norge på grunn av økonomisk bedrageri. Det hastet derfor å sikre arrest i pengene ettersom det var sannsynlig at eierne av selskapet ville forsøkte å flytte dem til utlandet på grunn av utvisningen.

Arrest er en måte å sikre et krav før det foreligger tvangsgrunnlag, noe som kan ta tid å fremskaffe. Å fremme en begjæring om arrest i pengekrav er en fremgangsmåte som benyttes dersom det er risiko for at forsinkelse i saken vil skape problemer for fullbyrdelsen av kravet.

Nærmere om vilkårene for å kreve arrest

For å begjære arrest må to vilkår være oppfylt. Disse fremgår av tvisteloven §§ 33-2, 33-3. Det må sannsynliggjøres at det foreligger et krav og det må vises til en sikringsgrunn. I foreliggende sak tok retten først utgangspunkt i vurderingen av om det var sannsynliggjort at det forelå et krav. Klienten, som var entreprenør, hadde utført betydelig arbeid i to boliger for skyldneren. I den forbindelse hadde entreprenøren sendt flere fakturaer og purret på disse gjentatte ganger, men betalingen uteble. Ettersom fakturaene var etterviselige og ingen hadde klaget på arbeidet entreprenøren hadde gjort, la tingretten til grunn at kravet var sannsynliggjort.

Tilbakebetaling av lån fra familie kan være vanskelig

Tilbakebetaling av lån fra familie kan være vanskelig

Det er vanskelig å kreve inn penger. For å ha krav på tilbakebetaling av pengene må det foreligge en avtale om at pengeoverføringen er et lån.

osloadvokatene.no/kontrakt/fordringer/tilbakebetaling-lan/

Entreprenøren hadde sikringsgrunn

Retten gikk deretter over til vurderingen av om det forelå en sikringsgrunn. Selskapet ble stiftet på vårparten i 2018 med en aksjekapital på kr. 30 000,-. Siden selskapet var så nytt forelå det ingen positiv historikk. Dette, i kombinasjon med at selskapet ikke ville gjøre opp for seg, og at eierne av selskapet på domsavsigelsestidspunktet satt i glattcelle i påvente av utvisning pga. økonomisk bedrageri, medførte at det forelå sikringsgrunn. Begjæringen om arrest i pengekrav ble dermed tatt til følge:

Basert på denne forliggende situasjonen, er det meget stor fare for at de utviste vil søke å tilegne seg pengene som de har i norske banker. Dette innebærer at skylderens adferd gir en meget berettiget grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort eller må skje utenfor riket. Når man begår straffbare handlinger i Norge og utvises, er det meget sannsynlig at de umiddelbart vil søke å få oversendt til utlandet pengene de har på konti i Norge.

Og videre:

Følgelig kan det ikke være noe tvil om at sikringsgrunnen er oppfylt i denne saken. Således må retten legge til grunn at både krav og sikringsgrunn er oppfylt.

Endelig:

Det er meget stor sannsynlighet for at eierne vil tilegne seg kontroll over pengene ved å flytte dem til utlandet på grunn av at de er utvist. Det er derfor helt avgjørende at arresten gjennomføres med en gang i dag slik at saksøkte ikke får mulighet til å tømme bankkontiene sine.

Fikk medhold i begjæringen om arrest i pengekrav

Entreprenøren fikk dermed, ved hjelp av Osloadvokatene, medhold i sitt krav og var godt fornøyd med utfallet av saken.


Relaterte artikler