Når er en sameier inhabil på sameiermøtet?


Det er ofte spørsmål om når en sameier skal anses som inhabil på et sameiermøte. Tanken er at vedkommende da ikke får lov til å være med å stemme.

Lovens habilitetsregler

Regelen om habilitet på sameiermøtet finnes i § 37 tredje ledd:

«Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter §§ 26 og 27.»

Med støtte i ordlyden i tredje ledd hevdes det ofte at den sameier det gjelder, er inhabil når sameiermøtet skal ta stilling til avtalen.

Når oppstår spørsmålet?

Habilitetsspørsmål kan f.eks. komme opp i forbindelse med regelen som utvalget nå foreslår i § 16 tredje ledd om at det skal kunne gjøres avtaler om en annen fordeling av vedlikeholdsplikten.

Tilsvarende problemer kan oppstå når det skal lages vedtekter med lignende innhold, f.eks. etter § 15 femte ledd.

Dagens regel i § 37 tredje ledd skriver seg fra regelen i den gamle lovens § 22 som hadde denne ordlyd:

«Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemning om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.»

Når kan sameiet begjære deg utkastet? Her får du svar!

Når kan sameiet begjære deg utkastet? Her får du svar!

Dersom du ikke oppfyller dine plikter som sameier, kan sameiet pålegge deg å selge leiligheten. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/sameiet-utkastet/

Regelens bakgrunn

I forarbeidene til gjeldende lov fremgår det at man mente å videreføre denne bestemmelse, men med noe modernisert språkbruk.

Etter reglene er det bare snakk om inhabilitet ved:

  • Avtaler mellom sameiet og en selv.
  • Spørsmål om man er erstatningsansvarlig ovenfor sameiet.

Endringer er foreslått

Selv om dette virker som fornuftlige bestemmelser er det ikke det. Bestemmelsene er nå foreslått endret i nytt lovforslag.

Etter det nye forslaget vil en sameier ikke være inhabil når det er snakk om å lage avtaler med sameiet. Derimot vil en sameier fortsatt kunne være inhabil hvis det er snakk om erstatningsansvar for en sameier eller en av sameierens nærmeste ovenfor sameiet.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om habilitetsregler i et sameie kan du gjerne ta kontakt med oss. Du når oss enkelt på epost eller telefon til 22 82 84 40

.