Manglende betaling for utført tømrer arbeid


Denne saken handlet om det økonomiske oppgjøret etter endt arbeid på en bolig. Det utestod betaling for arbeid, men saksøkte mente det forelå mangler og forsinkelser med arbeidet. Saksøkte tok derfor kontakt med Osloadvokatene.

advokat, særeie
advokat, håndverker

Manglende betaling for utført arbeid

Denne saken handlet om det økonomiske oppgjøret etter arbeid på en bolig. Den saksøkte etterspurte håndverkstjenester på nettstedet «Mitt anbud». Etter utført arbeid, oppstod det en tvist rundt det økonomiske oppgjøret. Det utestod over 120 000kr i regninger etter endt arbeid. Den saksøkte mente derimot at det forelå mangler og forsinkelser, og tok kontakt med Osloadvokatene for å bistå i saken. Siden motkravet oversteg hovedkravet, vant saksøkte saken.

Utført mangelfullt arbeid

Den saksøkte i denne saken mente at håndverkerne hadde utført mangelfullt arbeid. Blant annet ble det etterisolert, men fremdeles funnet luft-lekkasjer. Videre har håndverkertjenesten bestilt feil kledning. Håndverkerne forårsaket også en sprekk i et vindu på boligen. Til slutt var det også feil med ventilasjonsrør og takrenne. Retten kom frem til at saksøkte hadde rett på prisavslag og erstatning på over 300 000kr. Dette utgjør rundt 200 000kr etter det er gjort fradrag for de ubetalte fakturaene.

Motkravet oversteg hovedkravet

Det opprinnelige kravet til saksøker var på omkring 130 000 kr. Motkravet som den saksøkte vant frem med, var på omkring 230 000 kr. Motkravet til den saksøkte oversteg dermed det opprinnelige hovedkravet til saksøker. Dette resulterte i at saksøker måtte betale saksøkte over 200 000kr, og forsinkelsesrenter. Saksøkte vant dermed saken fullstendig.

Forsinkelsesrenter på arbeid

Forsinkelsesrenter forekommer når en som har betalingsplikt, ikke betaler slik den skal. Forsinkelsesrenter kan også forekomme når arbeid, eller andre avtaler er forsinket. Forsinkelsesrentene sitt formål er å kompensere for tap, og å hindre mislighold av avtaler. Forsinkelsesrenter kan kreves for alle typer kontrakter. I denne saken krevde den saksøkte forsinkelsesrenter for at arbeidet ikke var ferdig på det tidspunktet det var avtalt. Saksøkte vant frem på dette, og fikk tilkjent forsinkelsesrenter.

Sakskostnader

Vår klient vant saken fullstendig. Motparten må dermed betale sakskostnader på ytterligere 73 000 kr.

Hva kan Osloadvokatene hjelpe med?

Vi i Osloadvokatene har flinke og erfarne advokater spesialisert innen kjøpsrett, som står klare til å bistå i liknende saker.