Lånekrav og tilbakebetaling av lån til familiemedlemmer eller venner


Mange opplever at det er vanskelig å kreve inn penger. Dette oppleves gjerne som spesielt vanskelig når skyldneren er en nær venn, samboer eller familie.

For å ha krav på tilbakebetaling av pengene må det foreligge en avtale om at pengeoverføringen er et lån. Videre er det en forutsetning for tilbakebetaling at lånekrav ikke er foreldet.

Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler

Ved lån mellom familiemedlemmer, samboere og venner vil det gjerne være mindre naturlig å formalisere låneforholdet i en skriftlig avtale, enn i et tilfelle hvor det ikke foreligger en slik nær relasjon mellom partene. Ved å unnlate å utforme en skriftlig avtale blir det gjerne vanskelig for innehaveren av pengekravet å bevise kravets eksistens og omfang. Det følger imidlertid av NL-5-1-2 at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler. Du har derfor krav på tilbakebetaling av lånet i sin helhet også når avtalen er inngått muntlig.

Unngå foreldelse av lånekrav

I foreldelsesloven § 24 (1) angis det at «ved foreldelse taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse». Dette innebærer at kravet på tilbakebetaling av lånet ikke kan kreves oppfylt dersom foreldelse har inntrådt.

Foreldelse inntrer når foreldelsesfristen er utløpt. Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år fra det tidspunktet fordringshaveren tidligst kunne kreve oppfyllelse. Dette vil normalt være tidspunktet da kravet faktisk oppstod.

Et unntak fra den alminnelige foreldelsesfristen på tre år, er krav som følger av gjeldsbrev og krav som stammer fra pengelån. For slike krav er foreldelsesfristen 10 år, jf. foreldelsesloven § 5.

For å unngå at kravet på tilbakebetaling foreldes må foreldelsesfristen avbrytes. Dette kan enten skje gjennom erkjennelse eller ved at det tas rettslige skritt mot skyldneren. For at foreldelsesfristen skal avbrytes gjennom erkjennelse må skyldneren enten uttrykkelig eller gjennom sin handlemåte erkjenne betalingsforpliktelsen. For å avbryte foreldelsesfristen gjennom rettslige skritt må skyldneren enten ta ut søksmål for domstolene eller ta ut forliksklage.

Krav på forsinkelsesrente

Når skyldneren ikke gjør opp for seg kan du kreve forsinkelsesrenter. Dette følger av forsinkelsesrenteloven. I forsinkelsesrenteloven § 2 er det angitt to alternative regler for når forsinkelsesrenten begynner å løpe. Dersom dere har avtalt forfallsdato for kravet i forveien løper forsinkelsesrente fra dagen etter forfall. Dersom forfallsdatoen for kravet ikke er fastsatt i forveien løper forsinkelsesrenter fra 30 dager etter at det er sendt skriftlig påkrav om oppfordring til å betale.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om lånekrav

Relaterte saker:

Midlertidig sikring av pengekrav
Dette må du vite om foreldelse