Bruk advokat ved bokettersyn


Et bokettersyn kan få store konsekvenser. Bruk advokat for å komme best mulig ut av situasjonen.

Hva er et bokettersyn?

Bokettersyn er skattemyndighetenes metode for å kontrollere hvorvidt virksomheter overholder lover og forskrifter som regulerer utøvelse av næringsvirksomhet. Det som ofte kontrolleres særskilt er poster selskapet har krevd skattemessig fradrag for i ligningspapirene. Ved bokettersyn kontrolleres forhold som ligger tilbake i tid. Feil og manglende dokumentasjon kan gi store konsekvenser.

10 år tilbake i tid

Skattemyndighetene har kompetanse til å endre ligningen så langt som 10 år tilbake i tid. Det kan derfor gi betydelig økte skatte- og merverdiavgiftskrav med tillegg av renter. Videre kan det ilegges tilleggsskatt, tilleggsavgift og tvangsmulkt avhengig av omstendighetene. Ved de grovere tilfellene vil forholdet også bli politianmeldt.

Varsel eller vedtak om endring av ligning

Hvis bokettersynet er gjennomført og du allerede har mottatt varsel om endring av ligning, eller det er fattet vedtak om endring av ligning, kan en advokat hjelpe deg med å imøtegå skattemyndighetenes begrunnelse for endring av ligningen. Skattesaker er ofte kompliserte både faktisk og juridisk. Det medfører at det oppstår en rekke tvilsspørsmål som det kan være grunnlag for å bestride.

Hvorfor bruke advokat ved bokettersyn?

Det er flere grunner til å bruke advokat ved bokettersyn. For det første vil en advokat sørge for at man får frem virksomhetens opplysninger som allerede er gitt til skattemyndighetene på en riktig måte. Dermed kan man unngå å få varsel om endring av ligning. En advokat som gir gode opplysninger til skattemyndighetene vil også kunne føre til at bokettersynet avsluttes uten at skattemyndighetene foretar seg noe ytterligere. Det er det beste utfallet av et bokettersyn.

Mangler du feriepenger eller lønn advokat kan lønne seg

Hvis det er manglende betalingsevne hos arbeidsgiver som er årsaken, betyr dette at vilkårene for å åpne konkurs er oppfylt.

osloadvokatene.no/arbeidsrett/lonn-eller-feriepenger-bruk-advokat/

For det andre kan en advokat hjelpe deg med å innhente opplysninger og dokumentasjon som underbygger dine opplysninger i ligningen. Dermed kan skattemyndighetene godta ligningen og bokettersynet bli avsluttet.

Et bokettersyn kan være en lang og tidkrevende prosess. For at skattemyndighetene skal få den informasjonen de trenger, slik at man unngår at det fattes vedtak til selskapets ugunst som det ikke er grunnlag for, er det en fordel å få advokatbistand på et tidlig stadium i saken.