Ble lurt av banken til å kausjonere


I en sak for lagmannsretten ble en forbruker fritatt fra sin kausjonsplikt da retten kom til at mannen var blitt lurt av banken til å undertegne kausjonsavtalen.

Avtaler er bindende

Hovedregelen i norsk rett er at avtaler er bindende. Om du skriver under på en avtale er du i utgangspunktet bundet etter dens innhold. Dersom du skriver under på et dokument du ikke kjenner innholdet av, er det du som må bære risikoen. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette utgangspunktet etter avtale- og kontraktsrettslige regler dersom kontraktsmotparten har brutt sine plikter.

Følte seg lurt av banken

I en sak for lagmannsretten krevde en bank tvangssalg av en forbrukers bolig da han ikke kunne holde sine økonomiske forpliktelser overfor banken. Det var på det rene at kunden hadde underskrevet på en kausjonsavtale. Men på grunn av hans dårlige norskkunnskaper hevdet han at han ikke hadde forstått innholdet av avtalen. Kunden hevdet han var blitt lurt av banken da han ikke var klar over at det var tale om en avtale om kausjon. Retten fant dette sannsynlig og uttalte videre at personer med dårlige norskkunnskaper som undertegner i tillitt til andres forklaring om innholdet, ikke uten videre skal bedømmes på samme måte som de som forstår språket.

Osloadvokatene – Banken må opplyse om risikoen ved kausjon

Banken har opplysningsplikt om risikoen ved kausjon. Banken skal også fraråde kausjon om din økonomi ikke er sterk nok. Hvis ikke slipper du å betale!

osloadvokatene.no/privat/opplysningsplikt-kausjon/

Banken hadde plikt til å fraråde

Etter finansavtaleloven § 59 har banken plikt overfor kausjonisten å opplyse om sentrale vilkår i avtalen for å gi kunden økt innsikt om hva en avtale vil innebære før de binder seg. Videre har banken etter samme lovs § 60 en plikt til å fraråde kausjon dersom kundens økonomiske stilling gjør en kausjon særlig risikabel. Det var på det rene at fraråding i dette tilfellet burde ha blitt gitt. Banken hevdet de både hadde gitt tilstrekkelige opplysninger og frarådet om kausjonen. Da dette var bestridt av kunden er det banken som har bevisbyrden for at opplysningene var meddelt. Retten kunne ikke finne det sannsynlig at slike opplysninger var gitt og banken måtte da bære risikoen.

Kausjonen bortfalt

Etter finansavtaleloven kan brudd på disse pliktene føre til at kausjonsansvaret nedsettes eller bortfaller. Retten fant det sannsynlig at kunden ikke ville ha stilt seg som kausjonist hvis han hadde fått kunnskap om at nettopp dét vat temaet. På denne bakgrunn kom retten til at det ikke var rimelig at kunden kunne anses bundet av sine underskrifter. Det forelå med det ikke gyldig tvangsgrunnlag og tvangssalgsbegjæringen kunne ikke tas til følge.


Relaterte artikler