Måtte tilbakebetale 2,8 millioner som var lånt fra vår klient


Osloadvokatene har høy kompetanse innen pengekravsrett. Nylig vant vår advokat Wennevik i tingretten hvor motparten måtte tilbakebetale 2,8 millioner som var lånt til vår klient gjennom private lån. Dommen er enda ikke rettskraftig og artikkelen gir kun utrykk for resultatet i tingretten.

Vår klient var eier av en butikk og bodde selv i etasjen over. Kvinnen og mannen ble kjent, og senere gode venner gjennom at hun var kunde i butikken. De fikk et stadig tettere bånd da kvinnen fikk jobb med å stelle og pleie mannens kone frem til konen døde. Senere solgte vår klient sin butikk til kvinnen og ga henne flere store private lån over en toårs-periode. Alle lånene ble muntlig avtalt. Klienten ønsket etter to år at kvinnen skulle underskrive et gjeldsbrev for lånene. Hun nektet å skrive under og hevdet at hun ikke skyldte vår klient noe som helst.

Oppsøkte Osloadvokatene

Mannen oppsøkte Osloadvokatene og advokat Svein-Harald Wennevik tok saken. Saken endte opp i tingretten hvor advokat Wennevik krevde at kvinnen skulle tilbake betale hele det skyldige beløpet.

Samlet var vår klients krav på 2 807 000 kroner. Kravet omfattet utestående betaling for bedriften og flere private lån.

Utdeling av selskapets midler var i strid med kreditors rett |Osloadvokatene

Utdeling av selskapets midler var i strid med kreditors rett |Osloadvokatene

Selskapet ble besluttet avviklet og i den forbindelse ble det foretatt utdeling til aksjeeierne. Disse midlene var imidlertid øremerket kreditor.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/aksjonaerer-tok-ut-penger-som-tilhorte-kreditor-og-avviklet-selskapet-de-slapp-ikke-unna-ansvaret/

Salg av butikk

Partene var ikke enige om de resterende 120 000 kronene fra salget av mannens butikk. Vår klient hevdet at restbeløpet måtte betales tilbake.

Kvinnen på sin side hevdet at restbeløpet skulle anses som oppgjort. Hun mente dette ble avtalt etter at mattilsynet stengte butikken i 24 dager 9 måneder etter at hun tok over butikken.

Retten var enig med vår klient og la særlig vekt på informasjonen fra Mattilsynet. Mattilsynet fant feil med merking av mat og flere glipper i inne i butikken som gjorde det lett for skadedyr å komme inn. I rettens syn var det i utgangspunktet ikke vår klient som hadde ansvar for forholdene så lang tid etter salget av butikken og det var ikke sannsynlighetsovervekt for at vår klient og kvinnen hadde inngått en avtale om at restbeløpet skulle anses som oppgjort.

Flere private lån

Alle lånene var muntlig avtalt, men skrevet ned av vår klient for egen oversikt. Retten måtte ta stilling til om det var en overveiende sannsynlighet for at kvinnen mottok beløpene fra vår klient og deretter om de måtte anses som lån.

Advokat Wennevik engasjerte revisor som viste at kvinnen over flere år hadde levd med et markant overforbruk. Retten var enig i denne fremstilling og at dette talte for at kvinnen hadde lånt beløp fra vår klient

Advokat Wennevik viste så til kontoutskrifter som gjorde det uomtvistet at 500 000 kroner var overført fra vår klient til kvinnen. Videre pekte advokat Wennevik på at partene hadde inngått en muntlig avtale om salg av butikken. Også deres tidligere relasjon som gode venner talte for at de stolte på hverandre og kunne inngå avtaler muntlig.

Osloadvokatene – Personlig erstatningsansvar for daglig leder

Osloadvokatene – Personlig erstatningsansvar for daglig leder

Daglig leder ble idømt et personlig erstatningsansvar for medkontrahentens tap på 750 000 som følge av manglende kontroll på økonomien over selskapet

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/personlig-erstatningsansvar-daglig-leder/

Advokat Wennevik vant saken

Retten konkluderte med at oversikten til vår klient var korrekt og at overføringene var private lån.

Resultatet ble at kvinnen ble dømt til å betale vår klient 2 807 000 kroner pluss forsinkelsesrenter fra første gang han krevde beløpet tilbakebetalt.

Ettersom advokat Wennevik vant saken fult ut for vår klient måtte også kvinnen dekke alle saksomkostninger i saken.

Har du et pengekrav eller utestående lån? 

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler