Hvis veteranbilen er rusten kan du heve kjøpet


Mange bilkjøpere er misfornøyd med kjøpet sitt. Forventningene kan være mer eller mindre velbegrunnede. Kjøperens forventninger kan ha betydning for om det foreligger hevingsgrunn. Men hva når en veteranbil annonsert som "repobjekt" viser seg å være rustskadet? Kan virkelig kjøperen forvente at en mer enn 30 år gammel bil skal være fri for rust?

Annonsert som «repobjekt»

Bilen var annonsert som et reparasjonsobjekt. Bilen var over 30 år gammel og var registrert som veteranbil. Før kjøpet fikk kjøperen gjennomført en kjøpstest hos NAF. Av den fremgikk det at det var utført rust reparasjoner på bilens ramme.

Forsøkt dekket til

Mannen sa seg fornøyd og betalte kjøpesummen på kr 80.000,-. En og en halv måned senere henvendte kjøperen seg til bilforhandleren. Han hadde oppdaget at bilen var sterkt angrepet av rust. Rusten var forøkt dekket over med plater og forseglingsmasse. I tillegg var ramme og understell dekket av overflaterust. Denne var blitt sprøytet over med rustbeskyttelse – direkte over rusten.

Måtte forvente rusten veteranbil

Kjøperen vurderte det som uøkonomisk å reparere skadene og ønsket å heve kjøpet. Han reklamerte straks overfor bilforhandleren. Bilforhandleren viste til at bilen var solgt «som den er» og mente også at rustskadene burde forventes på en bil av den alderen. Partene ble ikke enige.

Bilkjøperen hevet kjøpet, fikk tilbakebetalt over kr 300.000,-

Den misfornøyde bilkjøperen behøvde ikke å fire på kravene. Med bistand fra Osloadvokatene godtok selger å tilbakebetale kjøpesummen

osloadvokatene.no/privat/forbruker/fikk-tilbake-hele-kjopesummen/

Motstridende annonsering

Saken endte til slutt i forbrukertvistutvalget. Der fikk bilkjøperen fullt medhold i hevingskravet. Utvalget viste til at selv om bilen var annonsert som reparasjonsobjekt fremgikk det også av annonsen at bilen var i så god stand til å brukes som bruksbil. Disse utsagnene måtte dermed sees i sammenheng.

Selger burde opplyst om rusten

Utvalget hadde også kommentarer til forbeholdet om at bilen ble solgt «som den er». De viste til forbrukerkjøpsloven hvor det fremgår at det likevel foreligger en mangel dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente. Det foreligger også en mangel dersom selgeren har forsømt å opplyse om forhold som han burde kjenne til og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få.

Utbedring av rustskader på bil førte til reklamasjon seks år etter kjøpet

Ikke finn deg i at selger nekter å ta ansvar for mangelen etter et mislykket utbedring med henvisning til at den opprinnelige reklamasjonsfristen er utløpt

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/utbedring-reklamasjon-bil/

Hadde virket inn på avtalen

Utvalget fant det sannsynliggjort at selgeren burde kjenne til rustskadene. De viste til at skadene var forsøkt skjult. Skadene var av et så stort omfang at kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysninger om rusten. At kjøperen ikke hadde fått disse opplysningene ble antatt å ha virket inn på avtalen – det forelå dermed en mangel.

Mangelen må være vesentlig

Det er et vilkår for heving at mangelen er vesentlig. Rustskadene var vesentlige, grunnlaget for heving var derfor tilstede. Når en avtale heves skal partene stilles som om avtalen aldri ble inngått. I dette tilfellet innebar det at bilforhandleren fikk bilen tilbake og kjøperen fikk kjøpesummen tilbake med renter fra tidspunktet han reklamerte.

Dette må du huske når du handler bil

Denne avgjørelsen illustrerer noen ting som er viktige å huske på når man skal handle bil. I dette tilfellet var bilen kjøpt hos en bilforhandler.

  • Forhandler = forbrukerkjøp

Det gjorde at forbrukerkjøpsloven regulerte avtalen. Bilkjøp av en privatperson reguleres av kjøpsloven, som har noe strengere mangelsvurdering. Etter kjøpsloven stilles det også større krav til kjøper.

  • Gjør undersøkelser før kjøpet

Et annet viktig forhold var at kjøperen foretok undersøkelser før kjøpet. Det kan godt tenkes at kjøperen ikke hadde fått medhold i kravet dersom bilen ikke var blitt grundig undersøkt på forhånd.

  • Markedsføringen er viktig

Det er også verdt å merke seg at markedsføringen av bilen har betydning for mangelsvurderingen. Gjennom markedsføring danner kjøperen seg forventninger til varen og når varen ikke lever opp til disse forventningene kan det foreligge en mangel. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det en mangel hvis varen ikke svarer til informasjon gitt i markedsføringen.

Hva gjør du når bilen har en mangel?

Når du oppdager at bilen har en mangel er det viktig å reklamere. Venter man for lenge med å reklamere etter man ble klar over mangelen mister du retten til å gjøre mangelen gjeldende. Vanligvis vil saken da løse seg ved at selger retter mangelen. Hvis partene ikke blir enige må saken til slutt avgjøres i forbrukertvistutvalget.

I tvist om bilkjøp vil man ofte ha en forsikring med rettshjelpdekning. Da kan forsikringsselskapet dekke advokatutgifter med inntil kr 100.000. I slike tilfeller står man fritt til å velge den advokaten man vil.

Osloadvokatene har mer enn 20 års erfaring fra slike saker og vil gjerne høre fra deg dersom du har kjøpt en bil som ikke levde opp til forventningene. Kontakt oss i dag på epost eller telefon til 22 82 84 40 og la våre eksperter vurdere saken din!

 


Relaterte artikler