Fikk tilbake kr. 400 000,- etter mislykket båtkjøp


En uheldig båtkjøper hadde brukt nær kr. 300 000,- på en bruktbåt som ikke var som forespeilet i salgsannonsen. Kjøper vant i lagmannsretten og fikk medhold i sitt krav om heving samt ble tilkjent sakens kostnader.

Kjøpekontrakt mellom kjøper og selger ble inngått på vårparten 2016. Båten var av typen Halco 29 offshore fritidsbåt 1986-modell med Volvo Penta KAD44 motor. I salgsannonsen var det oppgitt at motoren var «overhalt på autorisert Volvo Penta – verksted og installert i 2015.»

Videre hadde selger i sitt opplysningsskjema krysset av at motoren var «nyinstallert og verkstedoverhalt våren 2015», og at båten ikke hadde hatt problemer med «motor/gir/drev, utstyr, septik eller avløpssystem». Kjøpesummen ble avtalt å være kr. 260 000,- og båten ble solgt «som den er». Lite visste kjøper om at avtalen skulle vise seg å være et mislykket båtkjøp.

Båten solgt via megler

Båten ble solgt via megler og i kjøpekontrakten hadde megler fraskrevet seg følgende ansvar:

Megler har ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av de forpliktelser de har etter denne kontrakt, herunder i forhold til opplysninger som er gitt om båten. Kjøper gjøres i den forbindelse uttrykkelig oppmerksom på at megler kun opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selger.

Hva skal til for å heve båtkjøpet? – Osloadvokatene hjelper deg!

Hva skal til for å heve båtkjøpet? – Osloadvokatene hjelper deg!

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Partene skal altså restituere de mottatte ytelsene.

osloadvokatene.no/kontrakt/bat/heve-batkjopet/

Kjøper fikk problemer med båten på hjemveien

Kjøper fikk båten overlevert noen dager etter avtaleinngåelsen og den ble da på samme tidspunkt prøvekjørt. Etter overtakelsen kjørte kjøper båtveien fra Bodø til Ballangen hjemover. Ved Tysfjord stanset imidlertid båten. Kjøper fikk, etter å ha snakket med selger på telefon, startet motoren igjen. Men under den videre kjøreturen hjem merket kjøper at det var noe som ikke stemte med tiltingen på drevet. Drevet ville ikke stå i den posisjonen det ble satt i.

Dagen etter oppdaget kjøper at reimen som driver kompressoren hang løst, og at strammehjulet til denne reimen virket ødelagt. Videre viste det seg at ingen av de to varmesystemene i båten virket. Kjøper tok da kontakt med selger og orienterte om problemene. Selger kontaktet megler, som sa de skulle se på problemene med båten.

Et halvt år gikk og feilen var fremdeles ikke avdekket

Båten var etter dette inn og ut av verksted. Det ble avdekket flere feil, blant annet svikt i kompressoren, men uten at årsakene til dette kunne avdekkes. Månedene gikk og kjøper gikk til slutt lei. Han fremsatte derfor krav om heving av kjøpet overfor selger. Kjøper viste til at han i praksis hadde vært uten båt siden overtakelsesdatoen og at det var uvisst om årsakene til feilene kunne avdekkes. Selger bestred dette og saken ble brakt inn for retten.

Lagmannsrettens vurdering

I tingretten fikk kjøper medhold i sitt hevingskrav og ble tilkjent sakskostnadene. Selger anket derfor dommen videre til lagmannsretten. Lagmannsretten tok først stilling til om det forelå en mangel.

Det ble vist til forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a) hvor det fremgår:

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel

a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers (…)

Etter lagmannsrettens vurdering lå problemene med kompressoren utenfor det kjøper med rimelighet måtte regne med. Det forelå dermed en mangel.

For at kjøper skulle ha rett til å heve kjøpet måtte mangelen i tillegg ikke være uvesentlig. Det ble estimert at utbedringskostnadene var på rundt kr. 35 000 og at ulempene kontraktsbruddet hadde medført hittil for kjøperen var store. Kjøper fikk følgelig heve kjøpet av båten og ble tilkjent sakens kostnader.

Mislykket båtkjøp? Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket båtkjøp og ønsker å heve kjøpet vil ofte innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene om fri rettshjelp. 

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

mislykket båtkjøp