Hvilke krav gjelder for reklamasjon?


For å ha krav på heving, prisavslag, erstatning, omlevering eller retting må du fremme reklamasjon innen en viss frist.

En reklamasjon innebærer at du sender en melding til selger om at ytelsen det er inngått avtale om, ikke er i henhold til avtale eller kontrakt. For at reklamasjonen skal få virkning, må den både overholde visse tidsfrister og tilfredsstille kravene til innhold.

Tidsfrister for reklamasjon

I forbrukerkjøpsloven § 27 første og andre ledd er tidsfristene for å reklamere i forbrukerkjøp angitt. I første ledd oppstilles det en relativ reklamasjonsfrist og i andre ledd en absolutt reklamasjonsfrist.

Relativ frist for reklamasjon

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at forbrukeren må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun «oppdaget eller burde oppdaget» mangelen.

Hvorvidt den relative reklamasjonsfristen er overholdt beror på:

1. Når fristen begynner å løpe – Fristen begynner å løpe fra kjøper «oppdaget eller burde oppdaget» mangelen.

2. Hvor lang fristen er – Reklamasjonen må fremsettes «innen rimelig tid». Det er uttrykkelig angitt i forbrukerkjøpsloven at fristen aldri er kortere enn to måneder etter at forbruker oppdaget mangelen.

3. Når det er reklamert med fristavbrytende virkning

Absolutt frist for reklamasjon

Videre oppstilles det en absolutt reklamasjonsfrist i forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. Fristen er i forbrukerkjøpsloven på 2 år etter at forbrukeren overtok tingen. At reklamasjonsfristen er absolutt innebærer at reklamasjon fremsatt etter 2 år ikke gir rett på misligholdsbeføyelse, selv om kjøper ikke burde ha oppdaget mangelen før fristens utløp.

Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, er fristen for å reklamere likevel 5 år.

Høyesterett kom i dommen inntatt i Rt. 2007 s.1274 til at en mobiltelefon som var ment å vare i 3 til 4 år, oppfylte kravet til «vesentlig lengre» enn 2 år, og reklamasjonsfristen på 5 år dermed kom til anvendelse. Forbrukeren fikk således medhold i at han hadde rett til å heve kjøpet av mobiltelefonen.

Kravene til reklamasjonens innhold

I forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at du fremmer en såkalt nøytral reklamasjon. Dette innebærer at du må gjøre mangelen gjeldende. Det kreves altså ikke at du i tillegg angir hvilke misligholdsbeføyelser du vil fremsette krav om. I kjøpsloven stilles det for noen misligholdsbeføyelser, som for eksempel heving, krav til at dette gjøres. En reklamasjon hvor du angir hvilken misligholdsbeføyelse du krever, kalles spesiell reklamasjon.

Det er viktig at selger får en anledning til å forstå at du mener ytelsen ikke er kontraktsmessig. Dette er også hensynet bak reklamasjonsreglene. Selger skal sikres en viss forutberegnelighet.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-.
Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Dersom du har spørsmål angående reklamasjon, ta kontakt med advokat Ahlquist
E-post: adam.ahlquist@advokat.no eller på telefon: 934 84 835

Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.

Relaterte saker:

Kjøpt bil med feil og mangler

Bobilkjøp hevet på grunn av fuktskader