Direktekrav mot underentreprenør - når kan det fremmes?


I en sak som var oppe for Høyesterett oppdaget et borettslag flere år etter ferdigstillelsen av rekkehusene at bygningene hadde skader.

Borettslaget krevde erstatning fra underentreprenøren, som var årsaken til at byggeskadene hadde oppstått. Underentreprenøren hadde inngått kontrakt med hovedentreprenøren, men ikke borettslaget. Det forelå med andre ord ikke et kontraktsforhold mellom borettslaget og underentreprenøren. Spørsmålet var dermed om borettslaget kunne fremme erstatningskravet direkte mot underentreprenøren.Et slikt krav kalles direktekrav.

Adgangen til å fremme direktekrav er lovfestet i flere sentrale kontraktslover

I saken var det imidlertid ikke noen av kontraktslovene som kom til anvendelse. Spørsmålet var dermed om det er adgang til å fremme direktekrav på ulovfestet grunnlag.

Høyesterett uttalte vedørende spørsmålet om det er adgang til å fremme direktekrav på ulovfestet grunnlag at «rettskildebildet er på dette punkt uklart». Avgjørelsen avklarer dermed ikke rettstilstanden.

Underentreprenøren hadde hatt en «særlig stilling» i prosjektet

Selv om det ikke tas generelt stilling til om direktekrav kan fremmes på ulovfestet grunnlag er avgjørelsen av stor betydning i for eksempel entrepriseretten. En enstemmig Høyesterett kom nemlig frem til at det i den konkrete saken var adgang til å fremme erstatningskrav mot underentreprenøren. Begrunnelsen for adgang til å fremme direktekrav var at underentreprenøren hadde hatt en «særlig stilling» i prosjektet. Den «særlige stillingen» bestod i at underentreprenøren hadde hatt et omfattende ansvar, og at det ved dette ble etablert en direkte kontakt mellom borettslaget og underentreprenøren. Dette tilsier at direktekrav kan fremmes i tilfeller hvor den som har blitt utsatt for kontraktsbrudd har et legitimt behov, eller det fremstår som rimelig at han skal kunne forholde seg til den som er årsaken til kontraktsbruddet.

Ekstra sikkerhet

Hovedhensynet for en adgang til å fremme direktekrav er ar det vil innebære en fordel for den som utsettes for kontraktsbrudd. Dette fordi han eller hun får en ekstra sikkerhet for kravet sitt. Uten en slik adgang vil byggherren i en situasjon hvor for eksempel totalentreprenøren er konkurs stå uten krav.

Et hensyn mot å anerkjenne direktekrav på ulovfestet grunnlag er at det bryter med den grunnleggende tanken om at en avtale bare har virkning mellom partene.

Har du et direktekrav mot en underentreprenør og trenger advokathjelp?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker:

Hva er mine krav ved mangelfulle håndverkertjenester?
Den rettslige virkningen av et prisoverslag