Trakassering på jobb - fikk 200 000,- i erstatning


En mann hevdet at trakassering og mobbing på arbeidsplassen var årsaken til at han ble sykmeldt og senere uføretrygdet.

En 31 år gammel mann fra Pakistan fikk jobb som servitør og renholder på Rica hotell. Han ble regelmessig tilkalt som servitør ved større arrangementer, og hadde ellers fast deltidsstilling som renholder i restauranten. Etter at han hadde vært på et 5-ukers besøk til sin familie i Pakistan, fikk han beskjed om at han ikke lenger var ansatt på Rica og at de ikke hadde noen jobb for ham. Mannen tok kontakt med arbeidstilsynet og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Han fikk deretter tilbake renholdsjobben han hadde før avreisen til Pakistan. Når han kom tilbake til jobb ble han utsatt for mobbing og trakassering, noe som førte til at han ble sykmeldt og senere uføretrygdet.

Arbeidsgiveransvaret

Mobbing på arbeidsplassen kan medføre at arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig overfor skadelidte. Det rettslige grunnlaget for erstatningsansvaret følger av skadeserstatningsloven § 2-1, det såkalte arbeidsgiversansvaret. Høyesterett har lagt til grunn at arbeidsgiverens ansvar etter § 2-1 ikke bare gjelder skadegjørende handlinger overfor utenforstående tredjemenn, det gjelder også for skade en ansatt påfører en medansatt.

Lovfestede krav til arbeidsmiljøet

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig i forhold til de faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på arbeidstagernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidet skal legges opp slik at arbeidstagerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsmiljøloven sier uttrykkelig at arbeidstagerne ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Lagmannsrettens vurdering

  • Deltakelse i fagforening
    Lagmannsretten konkluderte med at mannen hadde blitt utsatt for erstatningsbetingende trakassering. Lagmannsretten la til grunn at ledelsen hadde en negativ holdning til fagorganisering blant de ansatte, og at assisterende direktør hadde kommet med uttalelser som måtte oppfattes som trusler og/eller press overfor mannen. Ass. direktør hadde blant annet uttalt at «medlemskap i fagforening medfører avskjed». Lagmannsretten karakteriserte dette som uakseptabel trakassering.
  • Rasistisk trakassering
    Lagmannsretten la videre til grunn at mannen hadde blitt utsatt for rasistiske trakasseringer fra overordnede, og særlig den assisterende direktøren. Ass. direktør hadde ved flere anledninger  kommet med rasistiske utsagn, som blant annet «svartskalle», «svarting» og «sotskalle». Også andre ansatte hadde kommet med rasistiske utsagn mot pakistaneren. Lagmannsretten konkluderte med at også dette utgjør en «helt utvilsom trakassering». Det forelå derfor ansvargsrunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1.

Ingen andre årsaker til helseplagene

Et vilkår for erstatning er at det foreligger årsakssammenheng mellom mobbingen og mannens helseplager, dvs. at mobbingen må ha vært årsak til at mannen ble syk og uføretrygdet. Mannen utviklet kronisk depresjon og post traumatisk stresslidelse. I den sakkyndige erklæringen ble det lagt til grunn at det ikke forelå andre sannsynlige forklaringer til sykdomsbildet enn mobbingen han ble utsatt for på arbeidsplassen. Den sakkyndige la således til grunn at det forelå årsakssammenheng mellom mobbingen og den psykiske lidelsen.

Lagmannsretten la til grunn at vilkårene for erstatning var oppfylt, og mannen ble tilkjent 200 000,- i erstatning fra arbeidsplassen.

Har du opplevd trakassering på arbeidsplassen?

Hos Osloadvokatene har vi lang og bred erfaring innen arbeidsrett. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler