Rettsaken ble utsatt på grunn av Covid-19 - kvinnen fikk stå i stillingen frem til dommen


Lovens hovedregel er at arbeidstaker kan stå sin stillingen til det foreligger en rettskraftig dom. Denne hovedregelen er støttet av hensynene til at arbeidstaker skal kunne fortsette i stillingen om man vinner frem i tvisten og at arbeidstaker skal ha inntekt og mulighet til å kunne forfølge saken i rettsystemet. For tingretten kom saken om en kvinne skulle få stå i sin stilling når rettsaken ble forflyttet på grunn av Covid-19.

Kvinnen ble ansatt i Statens vegvesen i 1992. Våren 2019 ble kvinnen sagt opp fra sin stilling. Kvinnen påklagde oppsigelsen og det endte med rettssak for tingretten om ugyldig oppsigelse. På grunn av Covid-19 ble rettsaken flyttet fra mars til september. Staten fremmet i mars at oppsigelse vedtaket skulle i verksettes umiddelbart, de ønsket med andre ord at kvinnen ikke skulle stå i stillingen frem til det var en rettskraftig dom. Kvinnen var uenig i at hun ikke skulle få stå i stillingen frem til en avgjørelse.

Staten viste til at de kunne kreve at oppsigelsen skulle iverksettes før hovedsaken var avgjort dersom retten fant det urimelig at oppsigelsen utsettes. Staten anførte at kvinnen ikke kunne jobbe i skranken eller behandlet kundehenvendelser, det var dermed ikke arbeidsoppgaver nok til henne. Videre mente Staten at på grunn av den lange behandlingstiden ville være urimelig om oppsigelsen ikke ble gitt umiddelbar virkning.

Osloadvokatene vant

Osloadvokatene vant

Osloadvokatene vant sak om oppsigelse i prøvetid i Øvre Romerike tingrett. Det var advokat Mariann Næss som prosederte saken for domstolen

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/osloadvokatene-vant-sak-om-oppsigelse-i-provetid/

Bedret atferden

Statens vegvesen hadde flytte flere oppgaver vekk fra kvinnen da de mente hun ikke var skikket til å utføre dem etter en intern undersøkelse. For retten viste kvinnen til at disse forholdene i hovedsak lå lenger tilbake i tid. De kunne dermed ikke begrunne en fratreden i dag.

De arbeidsoppgavene kvinnen fortsatt hadde igjen tilsvarte etter statens syn en 20% stilling. Det kunne etter rettens syn ikke være avgjørende at arbeidsgiver hadde valgt å fjerne oppgaver fra kvinnen. Videre pekte retten på at det skulle «relativt meget til» for å nekte kvinnen å stå i stillingen på grunn av manglende arbeidsoppgaver.

Lang saksbehandlingstid 

Covid-19 førte til at det ville gå 15 måneder fra stevningen til tingretten avsa sin dom. Statens vegvesen ble ikke hørt med at denne lange saksbehandlingstiden ville føre til oppsigelsen måtte gis umiddelbar virkning. Retten fant at de ikke hadde grunnlag for å avvike fra lovens hovedregel om at arbeidstaker skal kunne stå i stillingen til det er en rettskraftig dom.

Osloadvokatene – Ulegitimert fravær førte til oppsigelse

Osloadvokatene – Ulegitimert fravær førte til oppsigelse

Sørg for å melde fra om fravær så snart som mulig. Dersom du ikke melder fra kan fraværet danne grunnlag for saklig oppsigelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/ulegitimert-fravaer-forte-til-oppsigelse/

Fikk stå i stillingen

Kvinnen fikk stå i sin stilling frem til hovedforhandlingene i september hvor det skal avgjøres om oppsigelsen er gyldig eller ikke. Statens vegvesen dekket også kvinnens saksomkostninger i tvisten om oppsigelsen skulle gis umiddelbar virkning.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring innen arbeidsrett. I saker hvor en arbeidstaker har mottatt en oppsigelse er ofte svarfristene også korte. Da lønner det seg og kontakte en dyktig advokat så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler