Ansatt fikk stå i stilligen tross arbeidsgivers krav om fratredelse


Blir du oppsagt og reiser sak om oppsigelsens gyldighet, har du i utgangspunktet krav på å stå i stillingen frem til saken er avgjort. Arbeidsgiver kan unntaksvis kreve at du likevel ikke får stå i stillingen.

Mannen var tillittsvalgt og ansatt som sjåfør i syv år da han ble sagt opp fra sin stilling i selskapet. Mannen mente at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet og reiste sak mot sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver krevde at mannen måtte frafre sin stilling under sakens behandling, noe mannen motsatte seg. Spørsmålet om mannen fikk stå i stillingen frem til oppsigelsestvisten var avgjort gikk for lagmannsretten høsten 2020.

Klar hovedregel

Den klare hovedregel er at en oppsagt arbeidstaker kan forsette i sin stilling under et søksmål om sakligheten av oppsigelsen, jf arbeidsmiljøloven § 15-11.

Arbeidsgiver viste til et unntak om at retten kan, etter krav fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidstaker skal fratre «dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling», jf arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd 2.pkt.

Osloadvokatene vant

Osloadvokatene vant

Osloadvokatene vant sak om oppsigelse i prøvetid.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/osloadvokatene-vant-sak-om-oppsigelse-i-provetid/

Stor betydning for mannen å få stå i stillingen

Den ansatte var 62 år. Arbeidstakeren pekte på at han ville ha store utfordringer med å skadde seg ny jobb, skulle oppsigelsen bli kjent gyldig. Retten var enig i dette og viste til at det var av stor velferdsmessig betydning for mannen å få stå i stillingen.

Oppsigelses saken fremstod som åpen

For lagmannsretten virket utfallet av oppsigelsesaken som åpenet. Det var ikke tale om et stort antall klager. Noen av klagene var også begått i pauser eller i situasjoner hvor mannen var i liten tilknyttning til arbeidsgiveren.

Arbeidsgiveren hadde heller ikke reagert underveis på klagene som var kommet inn på mannen. Da arbeidsgiver ikke hadde kommet med noen reaksjoner på klagene tidligere ville det være vanskelig for mannen å innrette seg.

Ikke urimelig at mannen fikk stå i stillingen

Retten kom under dissens frem til at det ikke ville være urimelig for mannen å få stå i stillingen, frem til søksmålet om oppsigelsen var gyldig ble avgjort. Han ble videre også tilkjent saksomkostninger.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett og hjelper deg i din sak. Ofte vil du ha krav på dine advokatkostnader dekket gjennom forsikringen, noe vi hjelper deg undersøke.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler