Arbeidsgiver tapte oppsigelsessak - måtte betale kr. 1 300 000


Arbeidstakeren fikk medhold i sin påstand om at han var usaklig oppsagt og fikk både erstatning og oppreisning. Arbeidsgiver måtte i tillegg dekke sakens kostnader.

Oppsigelse pga. omorganisering.

En virksomhet som drev import og engros-handel av dagligvarer ansatte arbeidstaker som lagermedarbeider våren 2013. Det fremgikk av arbeidsavtalen at han skulle ha ordinær arbeidstid på 37,5 timer per uke inkludert pauser. Månedslønnen var fastsatt til kr. 20 000 før skatt. Arbeidsoppgavene gikk i hovedsak ut på å motta samt plassere varer fra leverandører på lageret og å hente frem varer til kunder. Det stod ingenting om overtidsbetaling i arbeidsavtalen.

Arbeidsgiver hevdet at nedbemanning var oppsigelsesgrunn

Styret i virksomheten vedtok etterhvert at selskapet skulle omorganiseres. Arbeidsgiver hevdet at det måtte foretas endringer i bemanningen som følge av dette. Omleggingen innebar at behovet for rene lagerarbeidere som ikke kunne ta seg av mer kompetansekrevende nye oppgaver, ville falle bort. Arbeidstakeren ble i denne sammenheng sagt opp, etter drøftelsesmøte med arbeidsgiver. I vedtaket om omorganiseringen fremgikk blant annet:

…Arbeidstaker har ingen av disse kompetansene og vil ikke fylle de krav som den fremtidige stillingen innebærer. Arbeidstaker har videre, slik styret ser det, vist dårligst evne til kundebehandling, fleksibilitet og samarbeidsevne sammenlignet med de tre øvrige…

 Arbeidet 60 timer i uken i fire år uten å få overtidsbetalt

Arbeidstaker på sin side var uenig med arbeidsgiver i dette. Han anførte at selskapet ikke hadde saklig grunn til å si han opp. Arbeidstaker hadde arbeidet på lageret fra kl. 07.00 til kl. 17.00 seks dager ukentlig i fire år. Dette hadde han gjort uten å få overtidsbetalt, til tross for at avtalt arbeidstid var 37,5 timer per uke.

Oppsigelse i sykmeldingsperioden ga arbeidstaker kr. 500 000 i erstatning

Oppsigelse i sykmeldingsperioden ga arbeidstaker kr. 500 000 i erstatning

Arbeidstaker ble oppsagt mens han var sykmeldt. Oppsigelsen var ugyldig og han fikk erstatning på en halv million kroner.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelse-i-sykmeldingsperioden-erstatning/

Usaklig oppsigelse

Det ble tatt utgangspunkt i arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd, der det fremgår:

Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Lagmannsretten la til grunn at arbeidstaker hadde arbeidet 60 timers uker i fire år uten overtidsbetaling. Arbeidstaker hevdet at han hadde blitt oppsagt fordi han etterhvert nektet å arbeide på lørdager uten at han skulle få betalt for dette. Dette ble lagt til grunn som den egentlige begrunnelsen bak oppsigelsen. Det ble slått fast at det ikke var saklig å si opp arbeidstaker fordi han nektet å arbeide på lørdager uten høyere lønn. Oppsigelsen ble derfor ansett som ugyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd.

Arbeidsgiver måtte betale millionbeløp

Ettersom oppsigelsen var usaklig fikk arbeidstaker utbetalt lønn, erstatning og oppreisning. I tillegg måtte arbeidsgiver dekke sakskostnadene for sakens behandling i tingretten og lagmannsretten. Arbeidsgiver måtte dermed til slutt betale kr. 1 318 845,50.

Oppsigelse pga. omorganisering? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistår deg dersom det oppstår problemer med din arbeidsgiver. Vi har en egen fagavdeling som arbeider med slike rettsspørsmål og holder dermed en faglig høy standard.  Ta kontakt med oss i dag med din sak.

Oppsigelse pga. omorganisering


Relaterte artikler