Når er en oppsigelse gyldig?


For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Disse kravene er regulert kapittel 15 i arbeidsmiljøloven.

Det stilles et krav til at en oppsigelse må være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

Saklighetskrav

Omstendigheter som faller utenfor disse tre forhold vil med andre ord ikke utgjøre en gyldig oppsigelse. I tillegg til at oppsigelsen må bygge på et av disse tre forholdene må den også være «saklig begrunnet». Det nærmere innholdet av dette saklighetsvilkåret er vanskelig å definere eksakt. Dette fordi saklighetskravet kan endre seg over tid. Det vil derfor være særlig relevant å se hen til hva som følger av nyere rettspraksis.

Arbeidstakers forhold

Hva som utgjør en saklig oppsigelse som følge av arbeidstakers egne forhold må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Det er i loven positivt angitt visse situasjoner som ikke utgjør saklig grunner for oppsigelse.

Dette er for eksempel oppsigelse i de første 12 månedene etter ulykke eller sykdom som medførte arbeidsuførhet helt eller delvis. Videre er det angitt at en arbeidstaker som er gravid ikke av denne grunn kan sies opp. Dersom arbeidstakeren sies opp i graviditetsperioden, og oppsigelsen skal stå seg som gyldig, må arbeidsgiveren kunne godtgjøre med overveiende sannsynlighet at graviditeten ikke var grunnen til oppsigelsen. Arbeidsgiveren pålegges altså en streng bevisbyrde.

På den andre side vil forhold som manglende utførelse av arbeidet, tjenesteforsømmelse, ulovlig fravær og at arbeidstaker ikke lenger har de nødvendige kvalifikasjonene gjerne oppfylle saklighetskravet. Arbeidsgiver pålegges bevisbyrden for at oppsigelsen er saklig også i slike tilfeller.

Virksomhetens forhold

Det følger av arbeidsmiljøloven at rasjonaliseringstiltak og driftsinnskrenkninger hos virksomheten kan utgjøre saklige grunner for en oppsigelse. Dette kan for eksempel være at det er innført mer effektive hjelpemidler, bedre produksjonsmetoder eller at virksomhetens økonomiske aktivitet skal innskrenkes. For at en oppsigelse som begrunnes i rasjonaliseringstiltak eller driftsinnskrenkninger skal være gyldig må arbeidsgiver ha foretatt en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen medfører for den enkelte arbeidstaker. Arbeisgiver må vise at bedriftens interesser i denne avveiningen veide tyngre enn de ulemper tiltaket medfører for den ansatte. Det følger av rettspraksis at den ansattes alder, familieforhold og tjenestetid er relevante momenter i denne avveiningen.

Osloadvokatene hjelper deg

Reglene i arbeidsmiljøloven kan være både kompliserte og uklare. I mange situasjoner vil det derfor være helt avgjørende med bistand fra en advokat.

I både avskjeds- og oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om arbeidsforhold og oppsigelse

Kontakt advokat Kjersti Bolstad 
Telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Oppsagt i prøvetid – hva er mine rettigheter?
Arbeidsforhold kan opphøre ved avskjed eller oppsigelser