Gravid kvinne sagt opp - oppsigelsen ble funnet ugyldig


Høyesterett ga nylig en gravid kvinne medhold i at arbeidsgivers oppsigelse av henne var ugyldig etter arbeidsmiljøloven § 15-9 første ledd. Arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen var at virksomheten hadde behov for nedbemanning. Høyesterett fant imidlertid at arbeidsgiver ikke hadde gjort det «overveiende sannsynlig» at oppsigelsen ikke skyldtes graviditeten. Det ble blant annet lagt vekt på tidsnære bevis i saken, samt at arbeidsgiver ikke hadde avholdt drøftelser med kvinnen etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Dommen fastlegger innholdet av beviskravet arbeidsgiver må oppfylle etter de særlige stillingsvernreglene i arbeidsmiljøloven § 15-9.

Ble sagt opp syv måneder inn i svangerskapet

Kvinnen var gravid i syvende måned på oppsigelsestidspunktet. Arbeidsgiver måtte derfor gjøre det «overveiende sannsynlig» at årsaken til oppsigelsen var driftsinnskrenkning, slik selskapet gjorde gjeldende, og ikke kvinnens graviditet. Høyesterett benyttet seg av lovforarbeidene for å nærmere fastlegge innholdet av beviskravet «overveiende sannsynlig» etter arbeidsmiljøloven § 15-9 første ledd.

«Overveiende sannsynlig» innebærer klar sannsynlighetsovervekt

Mens begrepet «alminnelig sannsynlighetsovervekt» henviser til at bevisbyrden er oppfylt med mer enn 50 %, er «overveiende sannsynlig» et beviskrav som krever atskillig mer. Høyesterett fastslo at dette innebærer en klar sannsynlighetsovervekt. Det stilles dermed strenge krav til de bevisene arbeidsgiver fører. Begrunnelsen for dette er i hovedsak at det er arbeidsgiver som styrer en oppsigelsesprosess og som kan dokumentere at oppsigelsen skyldes andre forhold enn de som er vernet av loven. Et ytterligere moment av betydning er hensynet til arbeidstaker som allerede befinner seg i en krevende personlig situasjon. Arbeidstaker skal spares for å måtte iverksette en prosess om å beholde eget arbeid.

Osloadvokatene – Arbeidsgiver nektet å betale lønn – arbeidstaker vant i retten og fikk hele lønnen

Osloadvokatene – Arbeidsgiver nektet å betale lønn – arbeidstaker vant i retten og fikk hele lønnen

Arbeidsgiver nektet å betale lønn til arbeidstaker fordi de mente at kravet ikke var berettiget. Osloadvokatene bistod arbeidstaker som vant saken full ut.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/arbeidsgiver-nektet-betale-lonn-arbeidstaker-vant-retten-og-fikk-hele-lonnen/

Arbeidsgiver hadde ikke oppfylt sin drøftelsesplikt

Som et av flere momenter i arbeidsgivers disfavør la Høyesterett vekt på det ikke var blitt gjennomført drøftelser etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Bestemmelsen lyder som følgende:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Høyesterett ikke overbevist etter arbeidsgivers bevisføring

Det ble poengtert at tidsnære bevis var av stor betydning i foreliggende sak. Dokumentasjon som kom til etter at tvisten oppstod, og som avvek fra sakens uavhengige og begivenhetsnære bevis, ble derfor ikke tillagt særlig vekt.

Et sterkt stillingsvern for gravide etter arbeidsmiljøloven § 15-9 første ledd

Stillingsvernet for gravide arbeidstakere er altså svært sterkt. Dersom du blir oppsagt mens du er gravid skal det derfor mye til før arbeidsgiver har godtgjort at graviditeten ikke har hatt betydning for vurderingen.

Kvinnen fikk hundretusener i erstatning som følge av at oppsigelsen var ugyldig

Som følge av den ugyldige oppsigelsen kan kvinnen nå vente seg flere hundretusener i erstatning og oppreisning fra arbeidsgiver. I tillegg måtte arbeidsgiver dekke kvinnens sakskostnader for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Disse var på omtrent kr. 360 000.

Problemer med arbeidsgiver? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistår deg dersom det oppstår problemer med din arbeidsgiver. Vi har en egen fagavdeling som arbeider med slike rettsspørsmål og holder dermed en faglig høy standard.  Ta kontakt med oss i dag med din sak.


Relaterte artikler