Du har krav på fradrag for advokatutgiftene i arbeidsrettssak


Dersom du har mottatt en faktura fra et advokatkontor i forbindelse med juridisk bistand, bør du undersøke om staten dekker dette eller om du kan føre det som fradragsberettigede kostnader i skattemeldingen din. Fradragsretten er meget aktuell dersom bistanden knytter seg til tvist om lønn, stillingsvern eller andre arbeidsrettskonflikter.

Hovedregel om fradrag

Alminnelig inntekt er en såkalt nettoinntekt. Den utgjør til sammen alle dine skattepliktige inntekter etter man har trukket fra de fradragsberettigede kostnader.

Skatteloven § 6-1 (1) inneholder den grunnleggende regelen om skattemessig fradrag. Det du har rett til å føre til fradrag, og som dermed er unntatt fra skatten din, er kostnader som er «pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.»

Det betyr at kostnader, slik som advokatkostnader, vil være fradragsberettiget så lenge de har tilstrekkelig tilknytning til skattepliktig inntekt. Er kostnaden knyttet til rent privat forbruk, omfattes de ikke av fradragsretten, se også skatteloven § 6-1 (2). Til illustrasjon gir ikke hobbyaktiviteter med beskjeden inntekt skattemessig fradrag.

Advokathjelp i flere former

Det er verd å merke seg at fradragsretten kan benyttes ved flere typer advokatbistand – for eksempel dersom du har fått rådgivning, vært i møter, forhandlinger eller fått bistand i retten. Mest praktisk er bistand for de alminnelige domstolene, men også om du har fått hjelp i saker for særdomstoler som Arbeidsretten kan du ha rett til fradrag.

Blir dine advokatutgifter dekket av motparten i en arbeidstvist, har du normalt ikke fradragsrett. Dette fordi kostnaden ikke lenger er «pådratt» av deg.

advokat, sivile tvister

Nærmere om arbeidstvister

Saker som gjelder usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, er eksempler på saker som berører ditt stillingsvern og som er fradragsberettiget. Du har i denne relasjon vært lønnsmottager, og må bruke penger for å stå i stillingen eller eventuelt finne annet arbeid ved hjelp av advokat. Advokatutgiftene er dermed «pådratt» for å sikre din skattepliktige inntekt. Dette er fradragsberettiget.

Arbeidstvister som går på å beholde lønnsfastsetting eller få tilbake en stilling, vil dermed være fradragsberettigede. I Skatte-ABC for 2021/2022 pkt. 3.1 står det følgende om rettstvister:

Omfatter saken også krav om oppreisning for tort og svie, som er helt eller delvis skattefri, må fradragsretten begrenses til den delen av omkostningene som gjelder den skattepliktige del av kravet.

 

Hvordan du fører fradrag for juridisk bistand

For at du skal få fradrag for advokathjelp i arbeidstvisten, må det føres i skattemeldingen din. Det stilles krav om at utgiftene til advokat har vært større enn minstefradraget (p.t. 109 950 kroner) for å få ytterligere fradrag. Reglene om minstefradraget kan du følge årlig her.

  1. Åpne skattemeldingen på Altinn
  2. Sjekk beløpet oppført i posten «3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt» og sammenlign med kostnadene du har hatt til advokat i forbindelse med arbeidstvisten. Er beløpet for advokathjelp høyere enn taket for minstefradraget, gå videre til punkt 3.
  3. Sett minstefradraget til «0» (null) og før i stedet det totale kostnadsbeløp, inkludert advokatbistand, i rubrikken «3.2.2 Faktiske kostnader»

Sjekk også nærmere fremgangsmåte for føring av faktiske kostnader i skattemeldingen på skatteetaten sine sider.

Vi hjelper deg i arbeidstvisten

Osloadvokatene har bred erfaring fra tvister som oppstår i arbeidsforhold. Er du i tvil om du har krav på fradrag, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og nærmere vurdering. 


Relaterte artikler