Daglig lederes stilling


Daglig leders arbeidsforholdet kommer ofte i en særstilling sett opp mot andre ansatte. For eksempel kan daglig leder ha fraskrevet seg vern mot oppsigelse, ha egne lønns- og bonusordninger eller være fritatt for arbeidstidsbestemmelsene.

Tittelen daglig leder brukes som regel om selskapets øverste ansvarlige leder. Daglig leder tilsettes av virksomhetens styret og anses som selskapets viktigste stilling. Daglig leder har gjerne ansvaret for rapportering og resultatutvikling.

Ansettelsen

Daglig leder blir ansatt av bedriftens styre, jf. aksjeloven § 6-2. Den daglige lederen kan både være ansatt i selskapet eller leid inn på oppdrag. Stillingen som daglig leder kan også kombineres med for eksempel styreverv, såkalt rollekombinasjon. Stillingen kan være et midlertidig ansettelsesforhold eller personen kan bli fast ansatt.

Innholdet i arbeidsavtalen

Daglig leder har samme krav på arbeidsavtale som øvrige ansatte, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Det stilles samme minimumskrav til innholdet i avtalen som til andre ansettelsesavtaler, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6.

Partene står derimot mer fritt til å avtale innholdet i arbeidsavtalen. Daglig leder har blant annet mulighet til å fraskrive seg stillingsvernet i bytte mot etterlønn ved fratreden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-16.

Det er også vanlig at det ligger begrensninger for daglig leder etter arbeidsforholdets slutt. Den kontakten daglig leder har med viktige kunder eller innsikt i bedriftens virksomhet fører til at det ofte avtales konkurranseklausuler, kundeklausuler eller andre klausuler som gjelder etter arbeidsforholdets slutt.

Sparket etter feilaktig mistanke om underslag – fikk erstatning

Sparket etter feilaktig mistanke om underslag – fikk erstatning

Varmepumpemontøren ble feilaktig mistenkt for underslag og avskjediget, men det hele var etter rettens syn en misforståelse.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/underslag-avskjed-advokat/

Styrets instruks over daglig leder

Daglig leder står for den daglige driften av selskapet, men er til enhver tid underlagt de retningslinjer og pålegg styret har gitt, jf. aksjeloven § 6-14. Styret kan dermed både pålegge generelle retningslinjer som daglig leder må forholde seg til i en hver situasjon og enkelte pålegg om hvordan daglig leder skal håndtere enkeltsaker som oppstår.

Det er grenser for hvor omfattende styrets instruksmyndighet over daglig leder er. Lovens deling er at daglig leder og styret er to forskjellige organer og at daglig leder skal stå for den daglige driften. Som utgangspunkt begrenses instruksmyndigheten i de tilfeller hvor instruksen er så vesentlig at daglig leder ikke lenger står for den daglige driften.

Arbeidstid

Daglig leder vil som regel ikke være omfattet av reglene om arbeidstid på grunn av sin «ledende» og «uavhengig» stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) og (2). Dette betyr blant annet at daglig leder i utgangspunktet vil kunne bestemme egen arbeidstid og at daglig leder ikke har rett på overtidsbetalt, med mindre noe annet er avtalt

Dersom arbeidsgiver har en begrunnet mistanke om at den daglige lederen, over tid, ikke arbeidet den mengden som er avtalt kan arbeidsgiver iverksette kontrolltiltak. Blir det dokumentert at arbeidsinnsatsen avviker fra arbeidsavtalen kan det gi grunnlag for oppsigelse.

Osloadvokatene – Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig for tap selskapet hadde påført långiver

Osloadvokatene – Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig for tap selskapet hadde påført långiver

Nylig vant Osloadvokatene ved advokat Adam Justin Ahlquist en sak i Oslo tingrett. Daglig leder ble holdt personlig ansvarlig.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/personlig-ansvarlig/

Personlig ansvarlig

Rollen som daglig leder kan medføre personlig erstatningsansvar for forsettlige eller uaktsomme handlinger, jf. aksjeloven § 17-1. Det personlige erstatningsansvaret gjelder både for handlinger som påfører aksjonærer, selskapet eller andre et tap og passivitet, altså det å ikke handle.

Daglig leder er erstatningsansvarlig med hele sin personlige formue. Dette betyr hus, hytte båt og andre verdier.

Stillingsvern

I de tilfeller hvor arbeidsgiver ikke har frasagt seg stillingsvernet har daglig leder i utgangspunktet lik beskyttelse som andre ansatte, men enkelte skjerpede krav på grunn av stillingens særpreg. Det betyr at det kreves en saklig grunn for oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Terskelen for oppsigelse er gjennom rettspraksis lagt høyt og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner for oppsigelsen, enten i bedriftens forhold eller i forhold knyttet til daglig leder.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og bistår gjerne.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler