Når foreligger grunn for avskjedigelse? Og hva er avskjed? 


Oppsigelse og avskjedigelse er de to måtene et arbeidsforhold kan opphøre på.

Mens oppsigelse medfører at arbeidsforholdet bringes til opphør først etter utløpet av oppsigelsesfristen, medfører avskjedigelse at arbeidsforholdet opphører med en gang. Oppsigelse utgjør den alminnelige måten å bringe et arbeidsforhold til opphør på. Avskjed rammer arbeidstakeren hardt, og det skal derfor mye til for at det skal foreligge grunnlag for avskjed.

Når kan arbeidsgiver avskjedige arbeidstakeren?

For at arbeidsgiver skal kunne avskjedige arbeidstakeren må det foreligge et så vesentlig mislighold av arbeidsavtalen at dette gir arbeidsgiver grunn til å avslutte arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. Hvorvidt det foreligger et slikt vesentlig mislighold som gir grunnlag for avskjed beror på en totalvurdering.

Arbeidstaker rammes hardt av avskjedigelse

Først og fremst vil det være relevant å se hen til hvor hardt en avskjed vil ramme arbeidstakeren. Gjennomgående rammes arbeidstakere hardt av avskjed, idet arbeidstakeren vanligvis vil få en periode uten arbeidsinntekter. Selve det forhold at arbeidstakeren har mottatt en avskjed vil dessuten kunne medføre at det blir vanskeligere for arbeidstakeren å skaffe seg nytt arbeid.

Uaktsom handling?

Videre må det vurderes hvor stort behov arbeidsgiver har for å avskjedige arbeidstakeren som følge av misligholdet. Er det nødvendig å vise overfor omverdenen og de øvrige ansatte at slik handlinger eller unnlatelser medfører avskjedigelse, eller ville det vært tilstrekkelig med en oppsigelse? Arbeidsgiver kan videre ha behov for å avskjedige som følge av den tillit som stillingen krever. I tillegg er det helt sentralt ved denne vurderingen om arbeidstakeren er å bebreide eller om handlingen var uaktsom.

Vanligste grunner for avskjed

Ofte er de vanligste grunner for avskjed nevnt i bedriftens arbeidsreglement. Å møte alkoholpåvirket på jobb, ordrenektelse, slåsskamp, tyveri eller underslag av arbeidsgivers midler er eksempler på forhold som ofte inntas i arbeidsreglementet. Det er imidlertid ikke noe vilkår for at arbeidsgiver skal kunne gi arbeidstakeren avskjed at den aktuelle handlingen eller unnlatelsen er nevnt i arbeidsreglementet.

Forhold utenfor arbeidet kan også utgjøre avskjedsgrunn, men det vil kreves at forholdet medfører at den tillitt som er nødvendig i den aktuelle stilling ikke lenger er tilstede.

Beviskrav ved avskjed

En avskjed vil som regel ramme arbeidstakeren svært hardt og vil i tillegg innebære en sterk kritikk av arbeidstakers handlemåte. På denne bakgrunn vil det kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for at en avskjed skal være rettmessig. I avskjedssaker kreves det derfor kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at arbeidstakeren faktisk har gjort eller unnlatt det som er grunnlaget for avskjeden.

Har du spørsmål om avskjedigelse?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Kjersti Bolstad 
Telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – er det lov?
Formkrav til oppsigelse