Ett arbeidsforhold kan opphøre ved avskjed eller oppsigelse


Hovedforskjellen på de to ulike oppsigelsesgrunnlagene for arbeidstaker er først og fremst at han eller hun må forlate arbeidsplassen på dagen ved en avskjed, mens ved en oppsigelse gjelder det oppsigelsesfrister.

I denne artikkelen vil du få en kort innføring i hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller for at en oppsigelse og avskjed av et arbeidsforhold skal være gyldig.

Vilkårene for avskjedigelse

For å avskjedige en arbeidstaker stiller arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd krav om at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd» eller annet «vesentlig mislighold av avtalen». Det følger av ordlyden at terskelen for avskjedigelse er høy.

I en Høyesterettsdom fra 2014 var ett av spørsmålene hvilket beviskrav som gjelder for bedømmelsen av om den ansatte har handlet slik at det var grunnlag for avskjedigelse. Førstvoterende, som representant for en enstemmig Høyesterett, kom i saken frem til at det kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Et slikt skjerpet beviskrav er ment å verne arbeidstakeren mot urettmessig avskjed, og hensynet bak er at avskjed er særlig belastende for arbeidstakeren.

Vilkår for oppsigelse

For oppsigelse av arbeidstaker stilles det ikke like strenge vilkår som ved avskjed. Arbeidstakeren er etter arbeidsmiljøloven § 15-7 vernet mot usakelig oppsigelse. Bestemmelsen fastsetter at en oppsigelse skal være «saklig begrunnet» i enten «virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold».

For at en oppsigelse av arbeidsforhold skal være gyldig må den altså for det første være begrunnet i ett av de tre opplistede forholdene. I tillegg må den være «saklig begrunnet». Hva som utgjør en saklig begrunnelse må vurderes konkret i den enkelte sak. Loven presiserer at sykdom, graviditet og permisjon ved militærtjeneste ikke utgjør saklig begrunnelse for oppsigelse. Dersom en arbeidstaker sies opp i en sykdomsperiode, permisjonsperiode på grunn av militærtjeneste eller i graviditetsperioden antas dette å være grunnen. For at oppsigelsen skal være gyldig i et slikt tilfelle må arbeidsgiveren påvise at oppsigelsen skyldtes andre forhold enn fraværsgrunnen.

Arbeidsmiljøloven er ufravikelig

Som arbeidstaker er det verdt å merke seg at vilkårene for avskjed og oppsigelse av arbeidsforhold ikke kan begrenses gjennom arbeidskontrakten. Bakgrunnen for dette er at arbeidsmiljøloven ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstakeren. Dersom arbeidskontrakten hjemler en rett for arbeidsgiver til å avskjedige eller oppsi arbeidstakeren på lempeligere vilkår enn det som følger av arbeidsmiljøloven, er dette ikke bindende for arbeidstakeren.

Osloadvokatene hjelper deg

Reglene i arbeidsmiljøloven kan være både kompliserte og uklare. I mange situasjoner vil det derfor være helt avgjørende med bistand fra en advokat.

I både avskjeds- og oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Vi vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Kontakt Osloadvokatene om du har spørsmål om arbeidsforhold og oppsigelse

Kontakt advokat Kjersti Bolstad 
Telefon 905 93 204, epost kjersti.bolstad@advokat.no

Relaterte saker:

Oppsigelse i prøvetid – hva er mine rettigheter?
Når er en oppsigelse gyldig