Hva kjennetegner kommisjons- og fullmaktssalg?


Vi erfarer at mange kjøp inngås med en som handler på selgerens vegne. Salg via mellommann kan skje på to måter – ved kommisjonssalg eller ved hjelp av en fullmektig. Det er ulike regelsett som gjelder for de ulike salgsmåtene. Har du for eksempel kjøpt en bruktbil av en kommisjonær og ønsker å heve kjøpet?

Hva kjennetegner kommisjons- og fullmaktssalg?

  • KOMMISJONSSALG

I et kommisjonssalg vil den som eier varen betegnes som kommittent, mens mellommannen er kommisjonær. Kommittenten gir oppdraget; kommisjonæren tar oppdraget. I en praktisk salgssituasjon vil det først og fremst være kommisjonæren som synes utad og som kjøper forholder seg til.

Det følger av lov om kommisjon av 30. juni 1916 nr. 1 (kommisjonsloven) § 4 første ledd at kommisjonær inngår avtaler om salg av varen i eget navn, men for kommittentens regning. Det betyr at kommisjonæren er den som kjøper inngår avtalen med, og som senere står ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved varen.

Det er verd å merke seg at kjøper i utgangspunktet er avskåret fra å sette frem krav mot kommittenten, se kommisjonsloven § 56, men at det i visse tilfeller kan gjøres unntak dersom det foreligger forbrukerkjøp og vilkårene for direktekrav mot kommittent for øvrig er oppfylt.

  • FULLMAKTSSALG

Når det gjelder salg via fullmakt, er dette regulert i avtaleloven og forbrukerkjøpsloven.  Det er fullmaktsgiver som gir et oppdrag til fullmektigen (mellommannen) om oppdraget. En fullmektig handler for fullmaktsgivers regning og i fremmed navn. Det innebærer at han ikke selv inngår avtalen, men inngår avtale i tråd med fullmaktsgivers interesser. Her får man frem mellommannens mer reelle rolle: Kjøper kan i utgangspunktet kun gjøre krav gjeldende mot den som har gitt oppdraget – fullmaktsgiver.

Fullmektig kan etter forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd likevel holdes ansvarlig dersom han opptrer i næringsvirksomhet. For å fri seg fra ansvaret i slike tilfeller, må selger uttrykkelig gjøre kjøper oppmerksom på at han kun opptrer som mellommann og at han ikke er solidarisk ansvarlig med selger.

Skjønnsmessig vurdering av hvilken salgsmetode som er valgt

Har mellommannen uttrykkelig sagt at det dreier seg om et kommisjonssalg, legges dette ofte til grunn. Det er oppdragsavtalen mellom selger og hans representant som ofte avgjør spørsmålet om hvilken metode som er valgt for salget.

Vil du selge på kommisjon eller via fullmektig?

Skal du selge en bruktbil, er det naturlig å føle en trygghet ved å la en mellommann gjennomføre salget for deg. Kommisjonssalg har den fordelen at det skal en del til før du som opprinnelig eier (kommittenten) får eget ansvar for feil eller mangler. Under fullmaktsalget vil som hovedregel den som har gitt oppdraget måtte stå ansvarlig.

Er du på kjøpersiden og lurer på hvem du kan rette krav mot, er det viktig å få på plass om mellommannen aktivt opplyser om hans rolle under salget og konsekvenser av at fullmaktsforholdet er etablert.