Grunnstøtt seilbåt


Kjøper reklamerte ikke innen reklamasjonsfristen på grunnstøtt seilbåt. Selger ble dermed frikjent, og fikk full erstatning for sakskostnadene.   trafikkskade, advokater i oslo, osloadvokater, osloadvokatene, familieadvokater, eiendomsadvokater, arbeidskontrakter, kontrakter, arbeidsforhold, permittert jobb, oppsigelse, permittering , sluttpakke, skader sykdom, nav, navavslag, vold, voldsoffer, voldsoffererstatning, bistandsadvokat, voldsoffer, voldsoffererstatning, yrkesskade, jobbskade, arbeidsulykke, trafikkslade, trafikkulykke, kollisjon, bil, bil, båt, båtkjøp, heve kjøpet av brukt rib

Kjøpte seilbåt som tidligere hadde vært grunnstøtt

I denne saken ble det kjøpt en seilbåt, som tidligere hadde vært grunnkjørt. Denne informasjonen kom ikke frem på salgstidspunktet. Da kjøper fant ut dette, ble det satt frem krav om heving av kjøpet, og erstatning. Selger av seilbåten engasjerte dermed våre advokater spesialisert innen kjøpsrett og reklamasjon til å bistå i saken. Det var klart at seilbåten lidte av en skade og en mangel. Likevel reklamerte ikke kjøper innen reklamasjonsfristen, og selger ble dermed frikjent, og fikk full erstatning for sakskostnadene.

Reklamasjon

Kjøper har i utgangspunktet to år på seg til å fremme reklamasjon, i følge kjøpsloven. Dersom kjøper ikke gjør mangelen gjeldende innen disse to årene, vil han i utgangspunktet ikke kunne gjøre mangelen gjeldende senere. Likevel er det ett unntak fra to-års fristen, dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Dersom selgeren har handlet på en sterkt klanderverdig måte, kan altså reklamasjonsfristen bli lenger. Det som ofte blir relevant å se på er om selger «visste eller burde ha visst» om mangelen. I denne sak kommer retten frem til at selger ikke hadde handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Reklamasjonsfristen på to år var dermed avgjørende.

Reklamasjonsfristen kan beskytte selger

Når man kjøper en gjenstand har man ulike rettigheter som kjøper og selger. Dersom det er en feil eller mangel ved tingen, beskyttes kjøper ved at kjøper kan reklamere og fremsette krav om prisavslag, heving eller retting. Kjøper kan på den andre siden beskyttes av reklamasjonsfristen. Reklamasjonsfristen begrenser nemlig kjøperens rett til å kunne få erstatning. Reklamasjonsfristen er dermed en rettslig beskyttelse for selger mot krav fra kjøper.

Dersom kjøper er innenfor reklamasjonsfristen

Hvis kjøper derimot er innenfor reklamasjonsfristen vil kjøper kunne kreve heving, prisavslag eller retting på kjøpet. I denne saken satte kjøper frem et krav om heving av kjøpet. Heving betyr at rettighetene og pliktene ved et kjøp faller bort. Partene må dermed tilbakeføre de ytelser som er blitt gjort. Kjøpet vil med andre ord tilbakestilles, som om det ikke har skjedd.

Hva kan Osloadvokatene hjelpe til med?

Vi anbefaler alle å løse kjøpsrettslige tvister med hjelp av en advokat. Vi i Osloadvokatene har erfarne advokater som står klare til å bistå i kjøps- og reklamasjon- saker.

Advokatutgifter

Kjøper reklamerte utenfor reklamasjonsfristen, noe som førte til at kjøper ikke fikk sitt krav om heving oppfylt. I denne saken vant altså selger fullstendig, ved hjelp av Osloadvokatene. Motparten måtte dermed dekke og betale over 300 000kr i sakskostnader. Selger som kom til oss hadde forsikring på båten og alle slike forsikringer i alle forsikringsselskaper har klausul om rettshjelpdekning. Det betyr at forsikringsselskapet til selger dekket de første kr 100 000,- av advokatutgiftene. Selger vant dermed saken og forsikringsselskapet fikk tilbake sitt utlegg. I slike saker ordner vi med forsikringsselskapet ditt.