Kan man unnskylde seg med at det var forrige eiers ansvar å vedlikeholde?


I eierseksjoner har man idag ingen regel som sier noe om vedlikeholdsansvar ved overføring av seksjonen.

Kjøp av dårlig vedlikeholdt eierseksjon

Når man kjøper en eierseksjon kan det forekomme at tidligere eier ikke har utført vedlikeholdet av seksjonen godt nok.

I borettslagsloven har man en regel i § 5-15 om at den nye sameieren har plikt til å utføre forsømt vedlikehold.

Vedlikeholdsplikten overføres til ny eier

Dette er viktig. Mange mennesker som kjøper en leilighet unnskylder seg med at forrige eier hadde ansvaret for det manglende vedlikeholdet. Etter disse reglene holder ikke det. Den som kjøper en seksjon vil også tre inn i plikten til å utføre også forsømt vedlikehold.

Det betyr at man bør sjekke hvordan vedlikeholdet ligger an når man kjøper en seksjon.

Tvangssalg av borettslagsleilighet – hva menes med vesentlig mislighold?

I over 15 år hadde kvinnen justert lukkehastigheten på ytterdøren i borettslaget. Borettslaget krevde tvangssalg. Men forelå det vesentlig mislighold?

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/borettslagsleilighet-tvangssolgt/

Erstatningsansvar

Har forrige eier utført mangelfullt vedlikehold blir det også spørsmål om den nye eieren kan bli ansvarlig ovenfor resten av sameiet for dette. Dette kan bli store summer for eksempel hvis forrige eier utførte mangelfull utbedring av et takvindu, men den konsekvens at det har kommet vann inn i bygget. Det kan da blir store skader. Temaet blir da om dette er sameiets ansvar å utbedre eller den nye seksjonseieren som forsåvidt er uskydig i dette.

Etter forarbeidene i NOU 2014: 6 hevdes det at «Med den begrensede vedlikeholdsplikten en sameier har, er det ikke urimelig å kreve at forholdet til tidligere eier er de andre sameierne uvedkommen.»

Forslag om ny lovbestemmelse

Det er imidlertid foreslått en ny bestemmelse i eierseksjonsloven § 18 sjette ledd at den nye seksjonseieren ikke blir  erstatningsansvarlig for overdragerens forsømte vedlikehold. Dette er noe annet enn der vedlikehold blir utført, men mangelfullt.

Hvis den nye sameieren ikke utbedrer det manglene vedlikeholdet innen rimelig tid vil imidlertid den nye seksjonseieren selv blir ansvarlig på selvstendig grunnlag.

Har du spørsmål om vedlikehold og erstatning i sameier kan du gjerne kontakte advokat Heiestad på telefon 924 84 700 eller på epost heiestad@advokat.no. det er alltid hyggelig å bli kontaktet.