Hva er realitetsdrøftelser og hvilken betydning har det for ditt krav mot selger?


For sen reklamasjon fører i utgangspunktet til at kravet du har mot selger kan avvises. Under visse omstendigheter kan imidlertid selger mer eller mindre sies å ha akseptert at reklamasjonen er for sent fremsatt, slik at kravet ditt likevel er i behold.

advokat, sivile

Hvor tydelig har selger vært?

Du har kjøpt et par nye skøyter i sportsbutikken. Kjøpesummen er betalt og du har overtatt varen, slik at det ikke er tvilsomt at det er inngått en rettslig bindende avtale. Noe senere oppdager du ved undersøkelse at det er en produksjonsfeil ved skøytene. Du får dermed ikke brukt dem som forutsatt. Du reklamerer over kjøpet i løpet av kort tid, slik at den absolutte reklamasjonsfristen som forbrukerkjøpsloven oppstiller er overholdt. Selger forteller at «det skal det ryddes opp i» eller «vi skal undersøke dette», uten at selger på en tydelig måte signaliserer at han er uenig i reklamasjonen din.

For å motvirke at selger haler ut tiden på denne måten, er det etablert en rimelig regel om såkalte realitetsdrøftelser. Det innebærer at når selger beveger seg inn på diskusjoner om kravet ditt, skal dette ikke lede til at du som kjøper mister muligheten til å gjøre gjeldende mangelen ved skøytene fordi reklamasjonstiden i og for seg er oversittet. Om du ikke hadde denne muligheten, ville det også kunne medføre at dine eventuelle krav om omlevering, retting, heving eller andre misligholdsbeføyelser ville gå tapt.

Domstolsskapt regel

Høyesterett har uttalt at dersom en for sen reklamasjon ikke møtes av selger med en klar innsigelse mot reklamasjonen, og selger i stedet går inn på drøftelser om realiteten i kravet, kan selger etter en konkret vurdering anses for å akseptere at det er reklamert for sent. 

Samlet vurdering

Som nevnt overfor, er realitetsdrøftelser et unntak fra hovedregelen om at kravet ditt går tapt ved for sen reklamasjon. Hvorvidt selger har begynt å diskutere kravet med deg gjennom realitetsdrøftelser, vil avhenge av en samlet og konkret vurdering. I Rt. 1984 s. 962 (Mesterhus) vurderte Høyesterett at følgende momenter er av betydning:

  • Partenes forhandlinger
  • Forhold for øvrig etter at saken første gang var tatt opp
  • Særlige forhold ved den type kontrakt som er opprettet

Disse momentene ble fulgt opp i saken inntatt i Rt. 2005 s. 257. Saken gjaldt spørsmål om kjøperen av et hårfjerningsapparat og massasjestol kunne heve kjøpet fordi de ikke fungerte som forutsatt. På spørsmålet om reklamasjonen var for sent fremsatt, vurderte Høyesterett at kjøper og selger hadde hatt løpende kontakt på en slik måte som måtte gi kjøper en forventning om at mangelen ville utbedres:

Da det i november 2000 skriftlig ble anført at apparatet «heller ikke har den forespeilede effekt på hårfjerning» og at man i utgangspunktet «ønsker heving av kjøpet», svarte Tamro i brev av 22. november 2000 at «[v]i anser dette som en reklamasjon på utstyret og vil sørge for at dine to lasere fungerer i.h.t. gitte spesifikasjoner». Jeg oppfatter dette utsagnet dels som en bekreftelse på at det hadde vært løpende kontakt mellom partene om IMP’s misnøye med apparatene, og dels som en aksept for at det er reklamert i tide. Etter dette er jeg kommet til at innsigelsen om at reklamasjonsfristen i § 32 første ledd ikke er overholdt, ikke kan føre fram.

Forholdet til den absolutte reklamasjonsfristen

Det er verd å merke seg at unntaket om realitetsdrøftelser ikke får betydning etter utløpet av den absolutte reklamasjonsfristen.

I norsk kjøpsrett går det et skille mellom såkalte relative og absolutte reklamasjonsfrister. Dette kan du lese mer om her.

Dersom du har ventet såpass lang tid med å reklamere over skøytene at en absolutt frist på to eller fem år, jf. fkjl. § 27 annet ledd, var forbi, spiller det ingen rolle om selger hadde begynt å diskutere med deg om kravets realitet. Da er kravet ditt som oftest gått tapt.

Innenfor rammen av den absolutte fristen på to eller fem år løper det imidlertid en relativ frist. Det betyr at lovgiver i fkjl. § 27 annet ledd har gitt deg en oppfordring om å reagere mot selger «innen rimelig tid» fra den tid du «oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen».

Det er i slike tilfeller regelen om realitetsdrøftelser kommer på spissen og hvor bistand fra advokat kan hjelpe deg med å få gjennomslag for kravet ditt mot selger.

Osloadvokatene hjelper deg mot selger

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har ekspertise på reglene om gjelder reklamasjon, passivitet og realitetsdrøftelser.


Relaterte artikler