Fremtidsfullmakt


Alle kan ende i en situasjon hvor man ikke klarer å ivareta sine interesser fult ut. Med en fremtidsfullmakt kan du sikre deg at en utvalgt person ivaretar dine interesser dersom du blir utsatt for en ulykke, demens eller en alvorlig sykdom.

En fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Ved vanlig vergemål vil Fylkesmannen tildel deg en verge når du ikke lenger kan ivareta dine interesser. Med fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal representere deg i en slik situasjon, og du kan på forhånd ha større innflytelse på hvilket handlingsrom vergen vil ha.

Kort forklart er en fremtidsfullmakt et dokument hvor du oppnevner en eller flere personer til å ivareta din økonomi. Du kan selv legge begrensninger på i hva vergen kan gjøre innenfor fullmaktens grenser.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som er over 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning kan opprette fremtidsfullmakt, jf vergemålsloven § 79 første ledd.

Den eller de som utpekes til fullmektig må være en fysisk person som, på tidspunktet når fullmakten trer i kraft, er over 18 år og ikke selv er satt under vergemål, jf vergemålsloven § 79 andre ledd.

Osloadvokatene – Arvelater kan være bundet til arvepakt.

Osloadvokatene – Arvelater kan være bundet til arvepakt.

Arvelater kan være bundet til et løfte om å ikke skulle endre eller opprette testament. Dette er en arvepakt, jf arvelovens § 56

osloadvokatene.no/eiendom/arv/arvepakt-arvelater-kan-vaere-bundet-til-a-ikke-endre-sitt-testament/

Formkrav og innhold

Fremtidsfullmakten må være inngått skriftlig og med to vitner. Vitnene kan ikke ha direkte slektskap, eller være i et forhold med fullmektigen. Det vil også være lurt å ikke bruke vitner som på noen måte kan få fordeler av fullmakten.

Personlig tilpasset

Fullmakten kan inneholde føringer på både personlig og økonomiske forhold. Det vil være fullmaktsgiveren selv som bestemmer hvordan fullmakten skal utformes. Siden det er forskjellige hensyn som skal ivaretas er det viktig at fullmakten er personlig tilpasset.

Ikrafttredelse

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren på grunn av demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, i de forhold som omfattes av fullmakten, jf vergemålsloven § 83 første ledd.

Har du spørsmål om fremtidsfullmakter?

Hos Osloadvokatene har vi flere av byens beste advokater klare for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag  dersom du har spørsmål knyttet til fremtidsfullmakter.


Relaterte artikler