Hva betyr egentlig foreldelse og hva er foreldelsefrist?


Før du setter i gang en prosess for å drive inn pengekravet ditt, bør du være sikker på at kravet ditt ikke er foreldet.        

At et pengekrav foreldes, betyr at det ikke lenger kan kreves oppfylt. Pengekrav har en foreldelsesfrist. Begrunnelsen er den lange tiden som har gått siden kravet normalt skulle ha vært oppfylt. Virkningen av foreldelse er i foreldelsesloven § 24 uttrykt slik at «ved foreldelse taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse».

Foreldelsesregler

Det er flere hensyn bak foreldelsesreglene. Hovedbegrunnelsen er at du bør være forsiktig med å ta opp gamle forhold når det er gått lang tid. Foreldelsesreglene har til hensikt å beskytte skyldneren for at gamle, uoppgjorte fordringer blir gjort gjeldende. Reglene beskytter også skyldneren mot å betale samme fordring to ganger.  Etter hvert som tiden går, vil det jo bli vanskeligere for skylderen å dokumentere at han allerede har betalt sin gjeld. Når foreldelsesfristen er utløpt, er det ikke lenger nødvendig å føre bevis for at man har gjort opp. Gjelden har uansett falt bort.

Foreldelse og foreldelsesfrist reiser tre hovedspørsmål

For å avgjøre om en fordring er foreldet, må du ta stilling til tre spørsmål:

  1. Foreldelsesfristens lengde:
    Hovedregelen i foreldelsesloven er en frist på tre år. Men det finnes også andre viktige frister i foreldelsesloven, for eksempel foreldelsesfristen på 10 år for gjeldsbrev og krav som stammer fra pengelån, jf. § 5.
  2. Når starter fristen å løpe?
    Hovedregelen her kan sies å være mer usikker, men det praktisk viktigste er likevel at fristens utgangspunkt er ved kravets forfall.
  3. Hva avbryter fristen?
    Foreldelsesloven § 15 legger til grunn at avbrytelse av fristen skjer ved saksanlegg. Dette kan for eksempel skje gjennom forliksklage. Anlegges sak om fordringen før fristen er ute, foreldes ikke fordringen selv om fristen senere løper ut før saken er avgjort og tvangsfullbyrdelse eventuelt er gjennomført. Foreldelse avbrytes også dersom «skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente». jf. § 14.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du penger utestående? Spørsmål om foreldelsesfrist?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller telefon +47 924 11 010

Relaterte saker: 

Har du lånt bort penger?
Hurtig utleggsforretning