Far vant på alle punkter i foreldretvist - med bistand fra Osloadvokatene


Osloadvokatene arbeider jevnlig med foreldretvister. Nylig bisto vi faren i en sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Foreldrene ble enige om at faren skulle ha foreldreansvaret for barnet alene. Morens pågående rusproblem ga en ustabilitet som ikke var forenelig med den daglige omsorgen for barnet.

Mor kidnappet barnet, Osloadvokatene var uenig med barnevernet, mishandlet av mor, ingen samværsrett, samlivsbrudd, barnets beste, medbestemmelsesrett, barnefordeling, barn, familie, familierett, omsorgssvikt, barnevern, erstatning, foreldelse, kommunens erstatningsansvar,

En bekymret far

Foreldrene ble sammen i 2011. Dette var to år før gutten deres ble født, og moren hadde ruset seg under svangerskapet. Foreldrene fastsatte at det skulle gjelde et delt foreldreansvar med en halvpart på hver hånd.

I 2020 fikk far økt bekymring for at moren på ny hadde begynt å ruse seg og om hun var i stand til å ta vare på sønnen deres. Fra og med høsten 2020 hadde sønnen ikke samvær med sin mor, men kun kontakt med henne via telefon/facetime.

Etter møte med barneverntjenesten tok faren, representert ved Osloadvokatene, ut stevning for retten på høsten i 2020.

Vi la ned påstand om at faren alene skulle ha foreldreansvar og at mor skulle nektes samvær for barnet. I tillegg skulle fast bosted være hos faren.

Mislykket forsøk på ansvarsfordeling

Som en del av meklingen for retten, ble mor og far oppfordret til å fylle ut en felles avtale om foreldreansvaret siden partene var enige om dette. Denne ble likevel ikke signert av mor.

Vi ønsket dermed at det ble truffet en midlertidig avgjørelse om at barnet ville bo hos far inntil saken var endelig avgjort. Retten var enige i vår vurdering.

Anbefaling fra sakkyndig

Før rettssaken startet, hadde retten oppnevnt psykologspesialist til å komme med en sakkyndig utredning av barnet og omsorgsbehovet hans.

Osloadvokatene viste til at denne rapporten var sammenfallende med far sitt syn om at fast bosted skulle være hos far, i tillegg til å nekte mor samvær.

Vi viste til at det var tydelige tegn på at kommunikasjonen var svak foreldrene imellom og at moren hadde en fraværende rolle. Hensynet til stabilitet i hjemmet, barnets følelsesmessige og praktiske tilknytning og samlet foreldrekontakt tilsa at barnet skulle være hos far, mente vi.

Vant frem på samtlige punkter

Vi fikk fullt medhold i retten. For at det skulle være aktuelt å regulere samværet nærmere, måtte moren etter rettens syn vise at livssituasjonen hennes ville stabilisere seg over tid og at hun faktisk maktet å gjennomføre fastsatte samvær. Når moren blant annet ikke hadde klart å følge opp samværet før rettssaken og heller ikke avgitt prøver som kunne dokumentere rusfrihet i denne perioden, kom retten til at det ikke skulle fastsettes samvær med mor.

Når det gjaldt foreldreansvaret, var det i praksis lagt til grunn at et felles foreldreansvar er til det beste for barnet. Unntak fra dette kunne bare gjøres dersom det forelå «særlige grunner» til at den ene forelderen skulle ha ansvaret alene.

Retten var ikke i tvil om at det forelå særlige grunner som ga faren fulle rettigheter til foreldreansvaret. I utgangspunktet var mor og far enige om at ansvaret lå hos far. Videre var samarbeidet mellom paret dårlig og mor klarte ikke å følge opp forpliktelsene som et foreldreansvar innebar. Dette var i tråd med den sakkyndiges anbefaling.

Med bistand fra Osloadvokatene, vant faren frem på følgende punkter:

  • Samværsnekt for mor
  • Foreldreansvar for far alene
  • Fast bosted hos far

I tillegg sørget vi for at retten traff en midlertidig avgjørelse om å la barnet bo hos far inntil dommen fra retten ble endelig avgjort.

Osloadvokatene hjelper deg

Vi er spesialister på reglene som gjelder for barn og familie og har inngående kunnskap om hva som er til barnets beste.

Hos oss påløper det ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag. Vi undersøker alltid om du har krav på advokatutgiftene dekket gjennom ordninger som fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.


Relaterte artikler