Samboere får fri rettshjelp


Høyesterett har slått fast at samboere som går fra hverandre vil få fri rettshjelp til saken hvis de oppfyller inntektskravene.

Lov om fri rettshjelp er dårlig formulert på dette punkt.

Etter lovens ordlyd skulle man tro at samboere bare fikk fri rettshjelp til spørsmål som er regulert i husstandfellesskapsloven. Dette er en kort lov som ikke inneholder mye. Hvis man skulle ta loven på ordet innebærer det at muligheten for samboere til å få fri rettshjelp når de går fra hverandre er mye dårligere enn for ektefeller som går fra hverandre.

Høyesterett hadde dette spørsmålet til behandling i Rt. 2014 s. 27 og gikk her langt ut over lovens ordlyd.

Det var her snakk om rekkevidden av rettshjelploven § 11 andre ledd nr 2. I saken gjaldt det både spørsmål om disposisjoner foretatt under samlivet og etterpå. Når det gjaldt de siste falt disse åpenbart utenfor lovens ordlyd.

Ut fra forarbeidene var det likevel klart at de som hadde laget loven ikke hadde forstått at loven som gjelder samboere ikke har samme rekkevidde som loven som gjelder for ektefeller. Det blir derfor galt å henvise til husstandfellesskapsloven for samboere. Dette ble oppdaget allerede kort tid etter at loven ble laget og praksis fra fylkesmannen i de tilsvarende fritt rettsråd sakene har hele tiden vært liberalt og langt utenfor lovens ordlyd. Nå kom altså Høyesterett til at loven er litt klønete formulert. Lovens forarbeider tilsier at man ikke mente å begrense fri rettshjelp til bare spørsmål omhandlet i husstandfellesskapsloven og Høyesterett la avgjørende vekt på dette.

Dette er et eksempel på at lovgiver ikke alltid klarer å skrive god lovtekst.

Høytesterett uttalte:

A [som søkte om fri sakførsel] og samboeren har levd i ugift samliv fra 2004 til 2009. De har også felles barn. A faller således inn under den personkretsen som Husstandsfellesskapsloven omfatter, jf. § 1. Saken gjelder diverse krav som A mener å ha mot tidligere samboer som skriver seg fra ulike disposisjoner som den annen part har foretatt under samlivet og etter at samlivet ble brutt, blant annet krav om husleie for tiden etter samlivsbruddet for As andel av boligen. Dette er krav som ikke faller inn under husstandsfelleskapslovens anvendelsesområde. Ordlyden i rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 2 peker derfor i retning av at saken faller utenfor området for fri rettshjelp. Den gjelder imidlertid en type krav som ofte er gjenstand for tvist ved oppløsning av samliv, og som har betydning for fordelingen av felleseie. Av proposisjonen framgår at lovgrunnlaget for innføringen av rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 2 var at «behovet for fri rettshjelp i hovedsak er det samme ved oppløsning av et etablert samboerskap som ved oppløsning av ekteskap». Ankeutvalget finner på denne bakgrunn at loven i et tilfelle som dette gir hjemmel for å innvilge fri sakførsel, forutsatt at vilkårene i § 16 fjerde ledd er oppfylt.

Konklusjonen var altså at samboere har rett til fri rettshjelp i saker som gjelder oppløsning av samboerforhold og fordeling av eiendelene. Forutsetningen er selfølgelig at inntekts og formuekravene ellers er oppfylt.

Trenger du bistand i forbindelse med oppløsning av ekteskap så ordner vi med å søke om fri rettshjelp for deg om du oppfyller vilkårene. Ta gjerne kontakt med oss. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.