Gratis advokat


Ja, du kan få gratis advokat hvis du oppfyller bestemte krav.

Gratis advokat

Veldig mange klienter ønsker å få gratis advokat. Det finnes ingen ordning som heter gratis advokat. Derimot finnes det ordninger som heter fri rettshjelp og flere forsikringer som kan dekke dine advokatutgifter.

Er fri rettshjelp det samme som gratis advokat?

Nei, det er ikke helt det samme. Fri rettshjelp er en ordning som er bestemt av Staten. Det er en egen lov som heter lov om fri rettshjelp fra 1980 som har regler om fri rettshjelp. Det er ganske strenge krav for å få fri rettshjelp. Selv om man får fri rettshjelp er ikke advokatbistanden helt gratis. Som regel er det en egenandel. Egenandelen når man får et rettsråd er tilsvarer en times bistand. For tiden er satsen her kr 1 040,-. Ved fri sakførsel er egenandelen tilsvarende 8 timer eller litt over kr 8 000,-. Det betyr at selv om man får fri rettshjelp er det ikke gratis advokat. Mange har kritisert ordningen med fri rettshjelp nettopp fordi bistanden ikke er gratis. Ved siden av egenandel er det noe som heter bostedsforhold som også gjør at man må betale noe selv. For å oppsummere kan man si at fri rettshjelp ikke er helt det samme som en gratis advokat.

Hva slags saker kan man få fri rettshjelp til?

Man kan få fri rettshjelp i helt bestemte sakstyper. Det er stort sett saker som handler om annet enn penger. Det kan f.eks. være saker om barn eller samvær. Det kan være oppsigelse fra bolig eller fra arbeid. Fri rettshjelp gis også i erstatningssaker hvor man har blitt utsatt for vold eller skadet i trafikken eller på jobb. Dette kalles for personskadeerstatning.

Videre må man ha  inntekt under kr 246 000 pr år. Inntektsgrensen har stått  stille i mange år og ordningen blir dårligere år for år. Myndighetene ønsker å redusere  utgiftene til fri rettshjelp og Norge har en dårlig ordning for samfunnets svakeste og deres rett  til advokat. Ordningen er nå så dårlig at det er en fare for rettssikkerheten.

 Tar alle advokater på seg saker med fri rettshjelp?

Nei, det er frivillig i Norge å påta seg oppdrag med fri rettshjelp. De aller fleste advokater i Norge nekter å påta seg slike oppdrag. Hvis man ringer til et av de 20 største advokatfirmaene i Norge vil samtlige si at de ikke vil hjelpe deg hvis du skal ha fri rettshjelp. Det er derfor ganske vanskelig å finne et advokatfirma som faktisk vil påta seg slike oppdrag. Det er fordi disse oppdragene er dårlig betalt og fordi det ikke er noen forutberegnlighet for advokaten med hensyn til hvor mye han faktisk vil få betalt i saken. Når jobben er gjort kan retten sette ned regningen til advokaten fordi arbeidet ikke fremstår som rimelig eller nødvendig, jfr. salærforskriftens § 7. Dette betyr at selv om du kanskje oppfyller kravene til fri rettshjelp, vil du likevel slite med å finne en dyktig advokat som faktisk vil påta seg oppdraget på de betingelsene.

Hvor kan jeg finne en advokat som tar saker med fri rettshjelp?

Vi hos Osloadvokatene tar slike saker. Vi er nok størst i Norge når det  gjelder firmaer som tar slike saker. Vi har spesialister på hvert saksområde som har lang erfaring og er dyktige på sine felt. Jeg vil tro at de beste advokatene i Norge som tar saker på fri rettshjelp finner du hos Osloadvokatene.

Finnes det andre steder jeg kan få gratis advokat?

Ja, det finnes flere ordninger. Hvis for eksempel et forvaltningsvedtak blir  omgjort kan man få dekning etter reglene i forvaltningsloven § 36. Det betyr at forvaltningen dekker advokatutgiftene og at du dermed fikk gratis advokat. Også her er det begrensninger. Det er bare de timene som var nødvendig for å få endret vedtaket som dekkes.

Hva med forsikringer?

Det finnes noe som heter rettshjelpsdekning. Alle norske forsikringsselskaper er pålagt å ha en rettshjelpsforsikring inkludert i sine forsikringer. Det finnes noe som heter konsesjonsbetingelser og dette er krav myndighetene stiller til forsikringsselskaper som ønsker å selge forsikringer i Norge. Dette var i stedet for å selge rene advokatforsikringer. Disse norske forsikringene er mye dårligere enn tilsvarende rettshjelpsdekninger som vi finner i andre land i Europa.

De fleste husforsikringer, innboforsikringer  og bilforsikringer og andre skadeforsikringer dekker advokatutgifter opp til kr 100 000. Det er en egenandel på 20 % pluss 4 000,-. Det betyr at hvis man kjøper advokatbistand for kr 124 000,- så vil forsikringsselskapet dekke kr 100 000 og du må betale en egenandel på kr 24 000,-. Grensen på 100 000 har stått stille i snart 20 år. Den var kr 80 000,- og når advokatene ble pålagt å betale mva ble grensen satt opp til 100 000. Dette var bare en justering for å ta hensyn til momsen. En rettssak idag koster som regel mer enn kr 124 000,- og dermed må man dekke det overskytende selv. Forsikringsselskapenes grense burde idag vært 250 000,-.

Osloadvokatene har stor erfaring på slike saker og ordner alt med ditt forsikringsselskap. Vi sier alltid ifra hvis det er risiko for å gå over grensen på kr 124 000,-. Man er da iallefall sikret at man ikke plutselig får en høy advokatregning.

Osloadvokatene er kanskje landets mest erfarne advokater i forhold til gratis advokat og kan mest om alle de ulike ordningene som finnes i Norge. 

Lurer du på om du kan ha krav på gratis advokat eller iallefall dekket en  stor del av advokatutgiftene så må du sende oss en epost.