Gjeldsavleggelsen


På familierettens område er gjeldsavleggelsen en av de mest krevende temaene å ta hånd om. Hovedregelen for gjeldsavleggelse fremgår av ekteskapsloven § 58. Gjeldsavleggelsen er komplisert og vi anbefaler å bli bistått av advokat. Vi i Osloadvokatene hjelper deg gjerne.

Gjeldsavleggelsen handler om at ektefellene ved en skilsmisse har rett til å gjøre fradrag for gjeld før midlene går til likedeling. Gjeldsavleggelsen fører altså til at det går mindre til likedeling. Det følger dermed visse regler for hvilken gjeld det kan gjøres fradrag for.

Fordeling ved skilsmisse? – likedeling – skifteoppgjør-Osloadvokatene

Fordeling ved skilsmisse? – likedeling – skifteoppgjør-Osloadvokatene

Likedeling er hovedregelen ved et skifteoppgjør. Vi i Osloadvokatene hjelper deg gjerne. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/likedeling-skilsmisse-skjaeringstidspunkt/

Hvilken gjeld kan du gjøre fradrag for?

Ved gjeldsavleggelsen er det viktig å skille mellom de gjeldspostene hver av ektefellene hefter for alene, og gjeld de begge er ansvarlige for. Dette får betydning for om gjelden kan trekkes fra i felleseiemidlene eller ikke. Gjeldavleggelsen er kun en regnskapsmessig operasjon. Formålet er å finne ut hvor store verdier som skal gå til likedeling. Gjeldsavleggelsen gir altså ingen regulering av hvordan eiendelene skal fordeles.

Etter ekteskapslovens § 58 annet ledd fremgår det at en ektefelle som bare har formue som er «felleseie» og som ikke «holder midler utenfor delingen etter § 59», kan i sin del gjøre fult fradrag for gjeld han eller hun har. Det kan forekomme tilfeller der en ektefelle har mer gjeld enn formue. Da kan ikke den «rike» ektefellen kreve noe av den «fattige» ektefellen. Det er da bare den «rike» ektefellen sin formue som går til deling.

Etter ekteskapslovens § 58 tredje ledd kan en ektefelle som har «særeie», eller holder «midler utenfor delingen etter § 59» gjøre fradrag for følgende gjeld i formue som er felleseie.

a. Gjeld som en ektefelle har pådratt seg ved «erverv eller påkostninger» av felleseiemidler. Denne gjelden kan ektefellen kreve fullt fradrag for.

b. Gjeld som en ektefelle har pådratt seg ved «erverv eller påkostninger» av eiendeler som er «særeie eller verdier som holdes utenfor delingen etter § 59», når den «totale verdien av særeie og skjevdelingsmidlene ikke er stor nok til å dekke gjelden». Dette gjelder også gjeld som er pådratt ved erverv eller påkostninger av «eiendeler som er unntatt fra deling etter § 61 bokstav b eller c», eller ved «utilbørlig adferd» i forhold til den andre ektefellen.

c. For «annen gjeld» kan det kreves fradrag for en «forholdsmessig del». Eksempler på slik gjeld kan være studiegjeld eller forbruksgjeld.

Oppsummering av gjeldsavleggelsen

Hvis en gjeldspost er knyttet til «erverv eller påkostninger» av eiendeler som 1) skal skjevdeles, 2) er særeie, 3) nevnt i ekteskapsloven § 61 bokstav b eller c, 4) eller pådradd ved utilbørlig adferd, kan ikke denne gjelden trekkes fra i den del av ektefellens felleseie som er gjenstand for deling, før den overstiger verdien av de samlede særeie- og skjevdelingsmidlene.

Står du ovenfor en skilsmisse?

Da anbefales det å ta kontakt med Osloadvokatene. Gjeldsavleggelsen er komplisert og det er stor risiko for å tråkke feil. Vi har god og bred erfaring på fagområdet og hjelper deg gjerne.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.


Relaterte artikler