Vant frem i fylkesnemnda med krav om mye samvær mellom mor og datter


Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad representerte nylig en mor i en sak for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Spørsmålet var om barneverntjenesten skulle overta omsorgen for datteren på 3 år. Fylkesnemnda kom til at omsorgsovertakelse var det beste for barnet, og besluttet at barnet skulle bo fast hos besteforeldrene. Samtidig var Fylkesnemnda enige med advokatfullmektig Ytterstad i at det beste for datteren ville være mye samvær med mor. Det ble derfor fastsatt to overnattingssamvær i måneden, samt ett ettermiddagssamvær i uken.

Samlivsbrudd førte til en personlig krise for mor

Da barnevernet tok kontakt med familien, var datteren 2 år gammel. Bakgrunnen for at barneverntjenesten tok kontakt med familien var en bekymringsmelding om at mor var i en krisesituasjon grunnet samlivsbrudd med far. Bruddet skyldtes at far hadde vært utro, noe som førte til en krisesituasjon i familien, og som påvirket morens psykiske fungering sterkt.

Barnevernets taushetsplikt

Barnevernets taushetsplikt

Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo. Vi kan bistå deg dersom barnevernet bryter barnevernets taushetsplikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernets-taushetsplikt/

Hjelpetiltak ble iverksatt

På bakgrunn av bekymringsmeldingen iverksatte barneverntjenesten en undersøkelsessak hos familien. Dette avdekket stor bekymring til mors fungering, og hvordan dette på sikt ville prege datterens utvikling. For å bedre situasjonen ble det konkludert med hjelpetiltak i form av veiledning og oppfølgning, samt samarbeidsmøter og rusprøver av mor.

Barneverntjenesten fremmet sak om omsorgsovertakelse

Samarbeidet mellom mor og barneverntjenesten fungerte imidlertid dårlig og hjelpetiltakene hadde liten effekt. Krisen mor stod i hadde truffet henne hardt, og påvirket hennes fungering og omsorgsevne. Moren hadde forsøkt å skåne datteren, og derfor ved flere anledninger samtykket til at datteren skulle bo hos besteforeldrene. Likevel ble oppholdene hos besteforeldrene sjeldent langvarige, ettersom mor stadig trakk tilbake samtykket.

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Seks gode råd når barnevernet lager en undersøkelsessak

Har barnevernet lager en undersøkelsessak? Her finner du seks gode råd når barnevernet kommer inn. Osloadvokatene hjelper deg i barnevernssaker!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-undersokelsessak/

Barneverntjenesten fremmet sak om omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten mente at det beste for datteren ville være å bo hos sin mormor og morfar. Barneverntjenesten fremmet derfor sak om omsorgsovertakelse. Sa saken ble behandlet hos fylkesnemnda tok de stilling til om barneverntjenesten skulle overta omsorgen for datteren, og plasseres i fosterhjem hos sine besteforeldre.

Mor fikk bistand fra Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ytterstad

Osloadvokatene ved advokatfullmektig Ytterstad bistod mor i saken, og var tilstede sammen med moren da saken ble behandlet hos Fylkesnemnda. På vegne av mor gjorde advokatfullmektig Ytterstad gjeldende at mors manglende fungering og omsorgssvikt skyldtes den personlige krisen hun hadde gått igjennom da hun hadde oppdaget fars utroskap.

Før bruddet med far hadde moren gitt datteren god omsorg. I etterkant av bruddet hadde mor også handlet forsvarlig og fått hjelp til skjerme datteren i perioder hun følte seg dårlig. Moren mente at hun nå hadde kommet seg ut av krisen og at hennes fungering og omsorgsevne nå var langt bedre. På vegne av mor hevdet derfor advokatfullmektig Ytterstad at mor nå var i stand til å ta vare på datteren og gi henne den nødvendig omsorg.

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Har barnevernet fått bekymringsmelding? Hvem er det som bestemmer at du skal miste omsorg for barna dine og hvilke rettigheter har dere i en slik prosess?

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-bekymringsmelding/

Det beste for datteren ville være å bo hos besteforeldrene

Etter bevisvurderingen var fylkesnemnda enige med advokatfullmektig Ytterstad i at mor hadde gitt datteren en god og forsvarlig omsorg de to første årene, og at den etterfølgende omsorgssvikten skyldtes hennes personlige krise. Fylkesnemnda var videre enige i at mor derfor i utgangspunktet hadde tilstrekkelig omsorgsevne til å gi datteren forsvarlig omsorg.

Likevel fant nemnda det bevist at krisen hadde ført til et betydelig fungeringsfall hos mor. Krisen hadde redusert hennes kapasitet i hverdagen til å gi datteren tilstrekkelig oppmerksomhet, stimulering og trygghet. Da det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å konkludere med at moren var ute av krisen og evne til å gi tilstrekkelig omsorg for datteren, mente Fylkesnemnda at det beste for datteren ville være å bo hos besteforeldrene og besluttet derfor omsorgsovertakelse av datteren.

Barnevernet refset av Fylkesmannen | Osloadvokatene

Barnevernet refset av Fylkesmannen | Osloadvokatene

Fylkesmannen opphevet barnevernets vedtak om råd og veiledning. Barnevernet hadde gjort flere feil under saksforberedelsen og ved utformingen av vedtaket.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-refset-av-fylkesmannen/

Ikke utelukket at mor på et senere tidspunkt kunne få tilbake omsorgen for datteren

Fylkesnemnda presiserte at det ikke var utelukket at mor på et senere tidspunkt kunne få tilbake omsorgen for datteren. Nemnda var videre enig med advokatfullmektig Ytterstad i at det ville være positivt for jentas identitet og videre utvikling dersom det ble gjennomført mye samvær med mor.

Selv om datteren var liten, hadde hun gitt uttrykk for at hun hadde glede av samværene, og at hun savnet foreldrene. Vedlikehold av kontakten i form av samvær ville også være nødvendig dersom omsorgen for datteren på et senere tidspunkt skulle tilbakeføres til mor. Ettersom mye samvær med mor ville være det beste for barnet, besluttet fylkesnemnda overnattingssamvær to ganger i måneden, og ett ettermiddagssamvær per uke.

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

Barnevernet ønsket å frata omsorgen, det fikk Osloadvokatene stanset

I denne saken fikk advokat Ole Marius Hillestad avverget at barnevernets urettmessige forsøk på å frata omsorgen ble tatt til følge.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-onsket-a-frata-omsorgen/

Har du behov for hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding som går på hvordan barn har det i hjemmet, er de pliktig til å undersøke saken. Barnevernet har etter loven i utgangspunktet tre måneder på seg til å undersøke saken. Mange opplever det som en stor belastning når barnevernet oppretter en undersøkelsessak. Det kan være vanskelig å vite hvordan saken best bør håndteres og hvordan man skal forholde seg til barnevernet. Har barnevernet åpnet en undersøkelsessak vil det derfor ofte være lurt å få bistand av en advokat. Advokatbistand vil kunne oppleves som en stor støtte og trygghet i en vanskelig situasjon, samtidig som en god håndtering av saken ofte vil kunne være avgjørende for sakens utfall.

Osloadvokatene har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker innen barnevern. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater bistår deg gjerne.


Relaterte artikler