Tingretten opphevet vedtaket om omsorgsovertakelse


Osloadvokatene ved advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad vant nylig en sak i Oslo tingrett. Saken gjaldt krav om opphevelse av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Tingretten var enig med advokatfullmektig Ytterstad i at vilkårene for omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 ikke lengre var oppfylt, og at fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse dermed måtte oppheves. Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad fikk dermed mor tilbakeført omsorgen for datteren.

Mor var i en krisesituasjon som følge av et samlivsbrudd med far

Barnevernet tok kontakt med familien i 2018, da datteren var 2 år gammel. Bakgrunnen for at barneverntjenesten tok kontakt med familien var en bekymringsmelding om at mor var i en krisesituasjon grunnet samlivsbrudd med far. Bruddet skyldtes utroskap fra far, og hendelsen hadde påvirket morens psykiske fungering sterkt.

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Osloadvokatene – Omsorgsovertakelse

Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak og kan bare besluttes i de tilfeller det foreligger alvorlig omsorgssvikt.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/omsorgsovertakelse/

Barnevernet mente at omsorgen for datteren ikke var god nok

På bakgrunn av bekymringsmeldingen iverksatte barneverntjenesten en undersøkelsessak hos familien. Undersøkelsene avdekket stor bekymring knyttet til mors fungering, og hvordan dette på sikt ville prege datterens utvikling. Barnevernet mente derfor at omsorgen for datteren ikke var god nok, og at situasjonen var så alvorlig at datteren ikke kunne bo hjemme.

Fylkesnemnda fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren

Barneverntjenesten fremmet derfor sak for fylkesnemnda med krav om omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda var enige med barneverntjenesten at krisen hadde ført til et betydelig fungeringsfall hos mor og at datteren levde i en situasjon med alvorlig omsorgssvikt. I januar i år fattet derfor fylkesnemnda vedtak om omsorgsovertakelse av datteren.

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

Osloadvokatene – En omsorgsovertakelse skal være et midlertidig tiltak

En omsorgsovertakelse skal kun være et midlertidig tiltak, og tilbakeføring av barnet til foreldrene skal være det endelige målet.

Gikk til sak for Oslo tingrett med krav om at omsorgsovertakelsen skulle oppheves

Mor var uenig med fylkesnemndas avgjørelse, og med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad ble det tatt ut stevning for tingretten med krav om at fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse skulle oppheves. Det ble samtidig fremsatt begjæring om at retten skulle oppnevne en sakkyndig psykolog for å belyse mors nåværende situasjon. Begjæring ble tatt til følge, og det ble oppnevnt en sakkyndig psykologspesialist.

Hovedforhandling ble avholdt i august i år og tingretten tok da stilling til om fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse skulle oppheves.

Den sakkyndige psykologspesialisten mente at mor burde få tilbake omsorgen for datteren

Ved vurderingen av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse skulle oppheves la tingretten avgjørende vekt på den rettsoppnevnte sakkyndiges utredning og anbefaling i saken. I sin utredning hadde psykologspesialisten konkludert med at mor burde få omsorgen for datteren tilbake, og at barneverntjenesten burde tilby mor hjelpetiltak i form av avlastning og veiledning. Videre la retten vekt på at mor hadde vært psykisk stabil over en lang periode, og at hun var ute av den livskrisen som tidligere hadde påvirket hennes psykiske helse og omsorgsevne.

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorg for barna

Har barnevernet fått bekymringsmelding? Hvem er det som bestemmer at du skal miste omsorg for barna dine og hvilke rettigheter har dere i en slik prosess?

osloadvokatene.no/familie/barnevern/barnevernet-bekymringsmelding/

Tingretten opphevet vedtaket om omsorgsovertakelse

Tingretten var derfor enige med advokatfullmektig Ytterstad i at vilkårene for omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 ikke lengre var oppfylt, og at det beste for datteren ville være å bo sammen med sin mor. Tingretten opphevet derfor fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse, og moren fikk tilbakeført omsorgen for datteren.

Har du behov for hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Osloadvokatene har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om omsorgsovertakelse og samvær. Ta kontakt på mail eller telefon dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en lignende sak, våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler