Målet med samvær skal være gjenforening


Dersom staten har overtatt omsorgen for ditt barn skal det i utgangspunktet fastsettes samvær mellom foreldre og barn som skal legge til rette for gjenforening.

I 2021 avsa Høyesterett flere dommer om fastsettelsen av samvær mellom barn og deres biologiske foreldre etter en omsorgsovertakelse. Norge hadde i forkant blitt dømt av EMD ved flere anledninger for brudd på barnekonvensjon og menneskerettighetskonvensjon. Et viktig moment var at Norge ikke hadde hatt et tydelig mål om gjenforening. Høyesteretts behandling av sakene var for å samkjøre norsk rett med kravene fra EMD.

Rett til samvær

Det klare utgangspunktet er at foreldre og barn har rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse, hvis ikke annet er bestemt, jf. barnevernloven § 4-19. Dette prinsippet følger også av barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 og Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 hvor barnet og foreldrene har rett til respekt for familielivet.

Osloadvokatene – Fri rettshjelp til å kreve inn barnebidrag

Osloadvokatene – Fri rettshjelp til å kreve inn barnebidrag

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/familie/fri-rettshjelp-til-a-kreve-inn-barnebidrag/

Barnets beste

For alle avgjørelser som gjelder barn, skal det også legges vekt på barnets beste. Dette følger blant annet av Grunnloven § 104 annet ledd, barnevernloven § 4-1 barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og er gjentatt flere ganger i praksis fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Hva som er barnets beste må avgjøres i den enkelte sak og det er mange momenter som kan spille inn på vurderingen. Både barnets situasjon, tilstand og foreldrenes evner vil være relevante.

Barnet har også en rett til å bli hørt. Vekten av barnets mening vil variere etter blant annet barnets alder, modenhet og utvikling. Dette følger blant annet av Grunnloven § 104 første ledd og barnekonvensjonen artikkel 12.

Målsetning om gjenforening

Omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være av midlertidig karakter. Et slikt utgangspunkt gjelder uavhengig  av om det ventes at omsorgsovertakelsen er kortvarig eller mer langvarig. Målsetningen er altså at barnet skal føres tilbake til foreldrene så snart det er grunnlag for det og samværet må fastsettes for å ivareta dette formålet best mulig.

Derfor stilles det krav til samværets kvalitet og hyppighet. EMD har uttalt at løpende og hyppig samvær er sentralt for å sikre gjenforening.

Målet om gjenforening kan bare fravikes dersom foreldrene er særlig uegnet, der gjenforening vil skade barnets helse og utvikling, eller der det har gått betydelig tid.

Har du spørsmål om samvær eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring med barnevernssaker og samværfastsettelse. Det kan være avgjørende med bistand fra advokat for å ivareta dine interesser.

Ofte kan du ha krav på dine utgifter til advokat dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid undersøke om du har krav på at dine advokatutgifter skal dekkes av det offentlige og det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler