Osloadvokatene var uenig med barnevernet - anket vedtaket og vant i retten


Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fattet nylig et vedtak om pålegg av gjennomføring av besøkshjem for to gutter. Særlig den ene tenåringen hadde gjentatte ganger gitt uttrykk for at han ikke ønsket hjelpetiltaket overfor barnevernet. Osloadvokatene mente det heftet feil ved vedtaket at guttens mening ikke hadde blitt hørt. Saken ble brakt inn for retten.

Den ene gutten hadde den siste tiden tilbrakt tid i et miljø hvor det blant annet ble brukt cannabis. Politiet ble involvert og sendte en bekymringsmelding til barnevernet. På dette tidspunktet hadde gutten hatt en negativ utvikling på skolen. Moren hadde derfor strammet inn rammene rundt gutten for å få han på rett kjøl samt forhindre at han tilbrakte tid i miljøet på fritiden. I politiets bekymringsmelding ble det gitt uttrykk for at gutten muligens kunne ha det for strengt hjemme.

Mor kritisk til barneverntjenestens arbeid med saken

Barneverntjenesten ble involvert og våren 2017 hadde de en samtale med gutten på skolen han gikk på. Av referatet fra samtalen fremgikk det at gutten hadde brutt med det negative miljøet og at det gikk fint med han. Flere samtaler ble gjennomført utover våren, og i disse ga han fremdeles uttrykk for at alt var fint.

I mai 2017 kom barneverntjenesten på uanmeldt hjemmebesøk hos familien. Moren reagerte sterkt på dette. I en etterfølgende epost kom moren med sterk kritikk av hjemmebesøket og barneverntjenestens arbeid med saken. Hun opplyste at helsetilstanden hennes ble forverret av kontakt med barneverntjenesten og at den andre sønnen tok skade av kontakt med barneverntjenesten. Moren var syk og hadde brystkreft med spredning til lymfene. Barnevernet mistenkte at guttene ble belastet med morens sykdom på hjemmefronten.

Mor og sønn gjenforent etter hjelp fra Osloadvokatene!

Osloadvokatene – Mor og sønn gjenforent etter hjelp fra Osloadvokatene!

Osloadvokatene bistod en kvinne som hadde blitt fratatt omsorgen for sønnen. Osloadvokatene krevde tilbakeføring og vant frem i retten!

osloadvokatene.no/familie/barnevern/mor-og-sonn-gjenforent-etter-hjelp-fra-osloadvokatene/

Barnevernet mistenkte at guttene slet på grunn av mor

Barnevernet henvendte seg til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) etter de ble kjent med at gutten som tidligere hadde brukt cannabis hadde vært pasient der i fire måneder. Av en epikrise derfra fremgikk det at gutten hadde levd i et miljø med store belastninger knyttet til mors sykdom og at han virket trist. BUP vurderte det dermed slik at det var miljømessige forklaringer på hans utfordringer. Barneverntjenesten framsatte etter dette krav om at familieveiledning og besøkshjem skulle iverksettes for begge guttene. Dette ble begrunnet med at begge guttene, til tross for sin tilsynelatende normale fungering, hadde udekkede omosorgsbehov som følge av morens manglende omsorgsevne.

Fylkesnemndas vurdering

Det ble tatt utgangspunkt i hensynet til barnets beste etter barnevernloven § 4-1, hvor det fremgår:

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

Nemnda vurderte sønnene som to sympatiske, høflige og normalt fungerende tenåringsgutter. I forhold til morens omsorgsevne ble det presisert at saken var relativt dårlig opplyst fra barnevernets side og at barneverntjenesten ikke hadde innhentet nok informasjon fra andre instanser. Nemnda la imidlertid til grunn at, selv om morens sykdom hadde vært belastende både for moren og barna, hadde morens behov stått sentralt for henne selv og guttene, og at guttene hadde latt egne ønsker og behov vike for morens.

Nemnda ga dermed barnevernet medhold og fattet vedtak om pålegg av besøkshjem for guttene. Osloadvokatene var uenig med barnevernet og brakte nemndas vedtak inn for retten.

Osloadvokatene var uenig med barnevernet

Osloadvokatene representerte gutten som tidligere hadde vært i befatning med cannabis. Det ble vist til at saken var dårlig opplyst og at faktum var uklart. På nemndas vedtakstidspunkt var gutten i et godt miljø, han gjorde det godt på skolen og han hadde avgitt negative urinprøver i et år. Osloadvokatene var uenig med barnevernet og nemnda, og viste til at det ikke forelå noen grunn til bekymring for gutten. Det ble videre vist til at guttens ønsker ikke hadde blitt lyttet til. Han ønsket klart ikke opphold i et besøkshjem og dette måtte vektlegges.

Tingretten ga Osloadvokatene medhold

Tingretten var enig med Osloadvokatene i at guttens ønsker ikke hadde blitt hørt. Fylkesnemndas vedtak der barnevernet fikk medhold måtte dermed oppheves og begge guttene slapp besøkshjem.

# osloadvokatene var uenig med barnevernet


Relaterte artikler