Ivaretakelse av minoritetskultur gjennom samvær


Barnets rett til å leve i pakt med sin kultur kan være viktig i fastsettelsen av samvær med foreldre som tilhører en etnisk minoritet.

Høyesterett tok nylig stilling til en sak hvor hovedspørsmålet var hvor mye samvær to foreldre skulle ha med sine barn, etter at de var tatt under statens omsorg. Foreldrene var begge født i et annet land enn Norge og anførte at de skulle ha mer samvær med barna for å ivareta barnets rett til å bli kjent med sin kultur.

Saken gikk for Høyesterett i 2021.

Osloadvokatene – Målet med samvær skal være gjenforening

Osloadvokatene – Målet med samvær skal være gjenforening

Har staten overtatt omsorgen for ditt barn skal det i utgangspunktet fastsettes samværvær som legger til rette for gjenforening.

osloadvokatene.no/familie/barnevern/samvaer-gjenforening-advokat/

Målet er gjenforening

Omsorgsovertakelse er et inngrep i familielivet mellom barn og foreldre og skal i utgangspunktet være en midlertidig løsning. Så lenge formålet om gjenforening opprettholdes, skal det fastsettes så mye samværet som mulig mellom biologiske foreldre og barna, uten å tilsidesette barnets beste.

Avgjørelsen om samværets omfang avgjøres konkret i hver sak. Relevante momenter kan være barnets sårbarhet, foreldrenes funksjon og om barnet får en trygg og god relasjon til fosterhjemmet.

Minoritetskultur

De biologiske foreldrene i Høyesterettssaken trakk frem at barna har en særlig rett til å ivareta sin minoritetsidentitet og sin minoritetskultur.  For å ivareta denne rettigheten måtte samværet ikke være så begrenset som tidligere instanser hadde kommet til.

Det følger av FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter at barn av etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til å leve i pakt med sin kultur, jf. artikkel 27. En slik tanke følger også av barnekonvensjonen artikkel 20 nr. 3 hvor det følger en særbestemmelse for  barn som er fratatt sitt familiemiljø og er under alternativ omsorg. Ved vurderingen av mulige løsninger skal det tas tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Etter Høyesteretts syn er rettighetene til minoritetsbarn viktige momenter i den samlede vurderingen av hvilke løsninger som samlet sett er til det beste for barnet.

Har du spørsmål om samværsfastsettelse eller behov for bistand?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Ofte vil du ha rett på dine advokatkostnader dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp. Vi hjelper deg undersøke om du ha krav på dine kostander dekket av det offentlige.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler